Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Examensarbete - master/Sjukgymnastik, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1
Ämnesområde Sjukgymnastik - SÖA
  Kurskod   8FA077
Mål
Kursen utgör det självständiga arbete som krävs för masterexamen i sjukgymnastik. Examensarbetet ska fokusera på en problematik med medicinsk inriktning som motiverar forskning inomhuvudområdet och kan utformas för publikation i vetenskaplig tidskrift.

LÄRANDEMÅL
Den studerande ska efter fullgjord kurs kunna
- Identifiera vetenskapliga problem som kan visa på kunskapstillskott i huvudområdet samt relatera dem till pågående forskning inom aktuellt ämnesområde
- Formulera hypoteser och frågeställningar
- Tillämpa och visa en metodfördjupning inom sitt huvudområde
- Tillämpa och visa förmåga att argumentera för de begrepp och den teori/modell som används
- Tillämpa och visa en fördjupad analytisk förmåga och självständigt tänkande
- Tillämpa och visa en fördjupad förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina resultat i relation till aktuell forskning
- Kritiskt granska, värdera och vetenskapligt diskutera det egna och andras examensarbeten samt förhålla sig till olika vetenskapliga perspektiv
- Formulera populär sammanfattning av resultat och kommunicera till grupper som inte är bekanta med forskningsfältet
Kursinnehåll
Kursens huvudsakliga innehåll är fördjupad tillämpning av vetenskapsteori, etik, statistik (i förekommande fall) och forskningsmetodik i ett i huvudsak självständigt arbete med medicinsk inriktning med relevans till huvudområdet.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogiska filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Att kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under hela utbildningen.

I undervisningen på denna kurs ingår seminarier, portfolio samt självständiga studier som under handledning leder till ett examensarbete.
Examination
Kursen examineras genom ett skriftligt självständigt arbete inom huvudområdet med efterföljande respondent- och opponentskap. Aktivt deltagande i seminarier är en förutsättning för godkänt på kursen.

Byte av examinator
Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen i sjukgymnastik alternativt yrkesexamen med relevans för sjukgymnastik om minst 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp (C-uppsats eller motsvarande fördjupningsarbete).
För tillträde till kursen krävs ytterligare att man har förvärvade kunskaper inom vetenskaplig metod om minst 7,5 hp eller motsvarande på avancerad nivå samt att innan slutbetyg kan ges på kursen ytterligare förvärvat kunskaper inom vetenskaplig metod om minst 7.5 hp, dvs. minst 15 hp vid kursens slut.Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Examensarbete - master/Sjukgymnastik
Master (two years) thesis /physiotherapy
 
Kursgivare är: IMH - Inst för medicin och hälsa
           
Dnr:   Kurskod: 8FA077      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A2E     TR1   Medicin