Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Examensarbete - master/Arbetsterapi, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1
Ämnesområde Arbetsterapi - ATA
  Kurskod   8FA076
Mål
INLEDNING

Kursen utgör det självständiga arbete som krävs för masterexamen inom arbetsterapi. Examensarbetet ska fokusera på en problematik med medicinsk inriktning som motiverar forskning inomhuvudområdet och kan utformas för publikation i vetenskaplig tidskrift.

LÄRANDEMÅL
Den studerande ska efter fullgjord kurs kunna
•Identifiera vetenskapliga problem som kan visa på kunskapstillskott i huvudområdet samt relatera dem till pågående forskning inom aktuellt ämnesområde
•Formulera hypoteser och frågeställningar
•Tillämpa och visa en metodfördjupning inom sitt huvudområde
•Tillämpa och visa förmåga att argumentera för de begrepp och den teori/modell som används
•Tillämpa och visa en fördjupad analytisk förmåga och självständigt tänkande
•Tillämpa och visa en fördjupad förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina resultat i relation till aktuell forskning
•Kritiskt granska, värdera och vetenskapligt diskutera det egna och andras examensarbeten samt förhålla sig till olika vetenskapliga perspektiv
•Formulera populär sammanfattning av resultat och kommunicera till grupper som inte är bekanta med forskningsfältet
Kursinnehåll
Kursens huvudsakliga innehåll är fördjupad tillämpning av vetenskapsteori, etik, statistik (i förekommande fall) och forskningsmetodik i ett i huvudsak självständigt arbete med medicinsk inriktning med relevans till huvudområdet.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogiska filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Att kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under hela utbildningen.

I undervisningen på denna kurs ingår seminarier, portfolio samt självständiga studier som under handledning leder till ett examensarbete.
Examination
Kursen examineras genom ett skriftligt självständigt arbete inom huvudområdet med efterföljande respondent-och opponentskap. Aktivt deltagande i seminarier är en förutsättning för godkänt på kursen.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen alternativt yrkesexamen i arbetsterapi om minst 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp (C-uppsats eller motsvarande fördjupningsarbete).
För tillträde till kursen krävs ytterligare att man har förvärvade kunskaper inom vetenskaplig metod om minst 7,5hp eller motsvarande på avancerad nivå samt att innan slutbetyg kan ges på kursen ytterligare förvärvat kunskaper inom vetenskaplig metod om minst 7.5 hp , dvs minst 15 hp vid kursens slut. Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till grundutbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Examensarbete - master/Arbetsterapi
Master (two years) Thesis/Occupational Therapy, 30 credits
 
Kursgivare är: IMH - Inst för medicin och hälsa
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FA076      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A2E     TR1   Medicin  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2008-05-15