Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Examensarbete - magisterexamen/Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Omvårdnadsvetenskap - OMA
Ämnesområde Omvårdnadsvetenskap - OMA
  Kurskod   8FA074
Mål
Kursen kan utgöra det självständiga arbete som krävs för magisterexamen inom omvårdnad.

LÄRANDEMÅL

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

•Tillämpa och visa en metodfördjupning inom huvudområdet
•Tillämpa och visa en fördjupad analytisk förmåga och självständigt tänkande
•Tillämpa och visa en fördjupad förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina resultat.
•Kritiskt granska, värdera och diskutera det egna och andras examensarbeten.
•Kommunicera sina resultat till olika målgrupper

Kursinnehåll
Kursens huvudsakliga innehåll är tillämpning av vetenskapsteori, etik, statistik (i förekommande fall) och forskningsmetodik i ett självständigt arbete med relevans till huvudområdet.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogiska filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus.
I undervisningen på denna kurs ingår föreläsningar, seminarier, portfolio samt självständiga studier under handledning som leder fram till ett examensarbete.
Examination
Bedömning sker fortlöpande under kursens gång. Kursen examineras genom ett skriftligt självständigt arbete inom huvudområdet med efterföljande respondent- och opponentskap. Deltagande i obligatoriska seminarier är en förutsättning för godkänt på kursen.
Byte av examinator
Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen alternativt yrkesexamen med relevans för omvårdnad om minst 180 hp inklusive självständigt examensarbete om 15 hp (c-uppsats eller motsv fördjupningsarbete).
För tillträde till kursen krävs ytterligare att studenten har förvärvade kunskaper inom vetenskaplig metod om minst 7,5hp eller motsvarande på avancerad nivå.
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsvarande, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Examensarbete - magisterexamen/Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå
Master (one year) thesis
 
Kursgivare är: IMH-Institutionen för Medicin och Hälsa
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FA074      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Omvårdnadsvetenskap - OMA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
Avancerad   A1E     OMA   Vård  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2008-05-20