Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Magisteruppsats i logopedi, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1
Ämnesområde Logopedi - LDA
  Kurskod   8FA069
Mål
LÄRANDEMÅL

Efter genomgång kurs skall studenten kunna:

- tillämpa och visa en metodfördjupning inom huvudområdet
- tillämpa och visa en fördjupad analytisk förmåga och självständigt tänkande
- tillämpa och visa en fördjupad förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina resultat
- kritiskt granska, värdera och diskutera det egna och andras examensarbeten
- kommunicera sina resultat till olika målgrupper.
Kursinnehåll
Kursens huvudsakliga innehåll är tillämpning av vetenskapsteori, etik, statistik (i förekommande fall) och forskningsmetodik i ett självständigt arbete med relevans för huvudområdet.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus.
I undervisningen på denna kurs ingår föreläsningar, seminarier, portfolio samt självständiga studier under handledning som leder fram till ett examensarbete.
Examination
Examination sker fortlöpande under kursens gång. Kursen examineras genom att skriftligt självständigt arbete med efterföljande respondent- och opponentskap. Deltagande i obligatoriska seminarier är en förutsättning för godkänt på kursen.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen alternativt yrkesexamen i logopedi om minst 180 hp inklusive självständigt examensarbete om minst 15 hp (C-uppsats eller motsvarande fördjupningsarbete). För tillträde till kursen krävs ytterligare att studenten har förvärvade kunskaper inom vetenskaplig metod om minst 7,5 hp eller motsvarande på avancerad nivå. Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till grundutbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Magisteruppsats i logopedi
Master Thesis (one year), 15 credits
 
Kursgivare är: IMH - Inst för medicin och hälsa
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FA069      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1E     TR1   Medicin  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2008-01-23