Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Socialt kapital och hälsa, avancerad nivå, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Folkhälsovetenskap - FHA
Ämnesområde Folkhälsovetenskap - FHA
  Kurskod   8FA068
Mål
Kursen syftar till studentens ska utveckla kunskap och kunna reflektera om socialt kapital som ett centralt begrepp inom folkhälsovetenskap. Syftet är att studenten genom att analysera betydelsen och innebörden av begreppet socialt kapital inom det folkhälsovetenskapliga fältet ska tillägna sig fördjupad kunskap om relationen mellan socialt kapital och hälsa på individ - respektive samhällsnivå och dess fördelning.

LÄRANDEMÅL
Den studerande ska efter fullgjord kurs kunna
•redogöra för karaktären av begreppet socialt kapital och dess teoretiska ursprung
•beskriva och analysera aktuell teoribildning om socialt kapital i förhållande till hälsa och hälsans ojämlika fördelning
•beskriva olika metoder för att operationalisera socialt kapital
Kursinnehåll
Det huvudsakliga innehållet i kursen kommer att vara kunskap om
•Begreppets historia och olika vetenskapliga teoribildningar om socialt kapital
•Dimensioner av socialt kapital på olika analysnivåer som individ- grupp och samhällsnivå
•Metoder för att operationalisera socialt kapital
•Socialt kapital och hälsa och social ojämlikhet i hälsa
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogiska filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande.

I undervisningen på denna kurs förekommer olika arbetsformer såsom arbete i basgrupper, föreläsningar och seminarier. Den personliga och professionella utvecklingen dokumenteras i den individuella portfolion.
Examination
Examination sker genom skriftlig och muntlig redovisning.
Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. De obligatoriska momenten är basgruppsarbete, seminarier och portfolio.
Tidpunkten för omtentamen skall anges i början av varje termin.

Byte av examinator
Kursdeltagare som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det

Omfattning av omtentamen
För omtentamen gäller att omfattningen ska vara densamma som vid ordinarie examination.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till tentamen skall gå till.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen alternativt yrkesexamen med relevans för folkhälsovetenskap eller motsvarande t ex arbetsterapeut, folkhälsovetare, logoped, läkare, sjukgymnast, sjuksköterska, beteendevetare, dietist, kurator, psykolog, socionom, tandläkare om minst 180 hp inklusive självständigt examensarbete om 15 hp (c-uppsats eller motsv fördjupningsarbete).
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsvarande, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Socialt kapital och hälsa, avancerad nivå
Social capital and health
 
Kursgivare är: IMH-Institutionen för Medicin och Hälsa
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FA068      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Folkhälsovetenskap - FHA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
Avancerad   A1X     FHA   Vård  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2008-01-23