Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Sjukdomsprevention, avancerad nivå, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Folkhälsovetenskap - FHA
Ämnesområde Folkhälsovetenskap - FHA
  Kurskod   8FA067
Mål
Centralt i kursen är kunskap om olika metoder och strategier för sjukdomspreventiva insatser, samt planering och design av individ-och populationsbaserade interventioner.

LÄRANDEMÅL
Den studerande ska efter fullgjord kurs kunna

•Förstå skillnaderna mellan primär-, sekundär- och tertiärprevention
•beskriva olika metoder och strategier för sjukdomspreventiva insatser
•göra etiska avväganden avseende olika sjukdomspreventiva insatser och bedöma hur de påverkar individens autonomi
•reflektera kring vad som skiljer individ- och populationsbaserade interventioner
•planera och designa en intervention eller ett program (omfattande flera interventioner ) utifrån olika socialpsykologiska modeller för beteendemodifiering samt teorier/modeller kring kommunikations- och påverkansprocesser
Kursinnehåll
Det huvudsakliga innehållet i kursen:
•grundläggande epidemiologiska begrepp
•preventionsbegreppet: primär-, sekundär- och tertiärprevention
•preventionsparadoxen
•olika metoder och strategier för sjukdomspreventiva insatser
•planering och design av individ- och populationsbaserade interventioner
•multifacetterade program som integrerar individ- och populationsbaserade interventioner
•kommunikations- och påverkansprocesser
•motivationsteorier
•socialpsykologiska modeller för beteendemodifiering
•etiska principer
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod . PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande.

I undervisningen på denna kurs förekommer olika arbetsformer såsom arbete i basgrupper, seminarier, föreläsningar. Den personliga och professionella utvecklingen dokumenteras i den individuella portfolion.

Examination
Examination sker genom skriftlig och muntlig redovisning. Tidpunkten för omtentamen skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.

Deltagande i obligatoriska moment (basgruppsarbete, seminarier och portfolie) är en förutsättning för godkänt på kursen.

Byte av examinator
Kursdeltagare som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det

Omfattning av omtentamen
För omtentamen gäller att omfattningen ska vara densamma som vid ordinarie examination.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till tentamen skall gå till.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen alternativt yrkesexamen med relevans för folkhälsovetenskap eller motsvarande t ex arbetsterapeut, folkhälsovetare logoped, läkare, sjukgymnast, sjuksköterska, beteendevetare, dietist, kurator, psykolog, socionom, tandläkare om minst 180 hp inklusive självständigt examensarbete om 15 hp (c-uppsats eller motsv fördjupningsarbete).
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsvarande, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Sjukdomsprevention, avancerad nivå
Disease prevention
 
Kursgivare är: IMH-Institutionen för Medicin och Hälsa
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FA067      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Folkhälsovetenskap - FHA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
Avancerad   A1X     FHA   Medicin  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2008-01-23