Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Litteraturkurs med valbar inriktning inom arbetsterapi, avancerad nivå
, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Arbetsterapi - ATA
Ämnesområde
  Kurskod   8FA066
Mål
Syftet med kursen är att utifrån ett valbart område inom arbetsterapi kunna analysera områdets relevans och dess värde för arbetsterapi.

LÄRANDEMÅL
Den studerande ska efter fullgjord kurs kunna

• relatera det valda fördjupningsområdet till såväl teori som praxis
• värdera det valda fördjupningsområdet i förhållande till ämnet arbetsterapi samt vetenskapliga och samhälleliga aspekter
• relatera det valda fördjupningsområdet till andra vetenskapsområden
• relatera det valda fördjupningsområdet till ämnet arbetsterapi sett ur ett globalt perspektiv
Kursinnehåll
Kursen har sin utgångspunkt i studentens individuella lärandeplan som utformas vid kursstart. I lärandeplanen ingår val av ett fördjupningsområde inom arbetsterapi och dess relevans ur ett omvärldsperspektiv. Fördjupningslitteratur väljs efter område. Fokus är analys av kunskaper och dess tillämpning där samspel mellan teori och praktik speciellt beaktas.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod . PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen.
Kursen innebär helfartsstudier eller halvfartstudier. Undervisningsformerna i denna kurs består av enskilda studier, handledning, seminarier samt skriftlig dokumentation.
Examination
Bedömning sker fortlöpande under kursens gång och grundas på kursens obligatoriska moment.
Dessa är: seminarier och skriftlig dokumentation.

Byte av examinator

Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.

Omfattning av omtentamen
För omtentamen gäller att omfattningen ska vara densamma som vid ordinarie examination.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till tentamen skall gå till.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen alternativt yrkesexamen inom arbetsterapi, om minst 180 hp inklusive självständigt examensarbete om 15 hp (c-uppsats eller motsv fördjupningsarbete). Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Litteraturkurs med valbar inriktning inom arbetsterapi, avancerad nivå
Literature course within an eligible area of Occupational Therapy
 
Kursgivare är: ISV-Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
           
Dnr: 1410/06-41   Kurskod: 8FA066      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Arbetsterapi - ATA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
Avancerad   A1X     ATA   Medicin