Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Hälsa och delaktighet inom arbetsterapi ur ett omvärldsperspektiv, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1
Ämnesområde Arbetsterapi - ATA
  Kurskod   8FA064
Mål
Syftet med kursen är att kunna värdera hälsa och delaktighet ur ett omvärldsperspektiv.

LÄRANDEMÅL
Den studerande ska efter fullgjord kurs kunna

• tillämpa och kritiskt granska begreppet hälsa och aktivitet utifrån ett omvärldsperspektiv
• värdera handlingsteoriers värde inom arbetsterapi
• kritiskt granska och analysera arbetsterapi i förhållande till välfärdsstaten
• tillämpa och värdera kunskaper gällande delaktighet och tillgänglighet i samhället ur ett medborgarperspektiv
Kursinnehåll
Det huvudsakliga innehållet i kursen utgörs av relationen handling och medborgarskap där aktivitet, hälsa, delaktighet och tillgänglighet är centrala komponenter. Arbetsterapins position ska värderas ur ett mikro-, meso- och makroperspektiv. Vidare innehåll i kursen är mångfaldens betydelse för människans aktivitet.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod . PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen.
Kursen innebär helfartsstudier eller halvfartstudier. Undervisningsformerna i denna kurs består av föreläsningar, enskilda studier, fältstudier, seminarier samt skriftlig dokumentation.
Examination
Bedömning sker fortlöpande under kursens gång och grundas på samtliga i kursens ingående moment.
Dessa är: seminarier och skriftlig dokumentation.

Byte av examinator
Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.

Omfattning av omtentamen
För omtentamen gäller att omfattningen ska vara densamma som vid ordinarie examination.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen alternativt yrkesexamen inom arbetsterapi, om minst 180 hp inklusive självständigt examensarbete om 15 hp (c-uppsats eller motsv fördjupningsarbete). Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Hälsa och delaktighet inom arbetsterapi ur ett omvärldsperspektiv
Health and Participation in Occupational Therapy from a global perspective
 
Kursgivare är: ISV-Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
           
Dnr: 1410/06-41   Kurskod: 8FA064      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     TR1   Medicin