Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Bedömningsinstruments värde inom arbetsterapi, avancerad nivå

, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Arbetsterapi - ATA
Ämnesområde Arbetsterapi - ATA
  Kurskod   8FA063
Mål
Syftet med kursen är att kritiskt granska utveckling av bedömningsinstrument och dess användbarhet inom arbetsterapi.

LÄRANDEMÅL
Den studerande ska efter fullgjord kurs kunna

• visa ett kritiskt förhållningssätt till utvecklingen av bedömningsinstrument
• förstå ett bedömningsinstruments värde utifrån vetenskaplig standard
• tillämpa och kritiskt värdera bedömningsinstrumentens roll i en evidensbaserad praxis
• formulera en implementeringsplan för användandet av bedömningsinstrument i praxis
Kursinnehåll
Kursen handlar om utveckling av bedömningsinstrument inom arbetsterapi samt kritisk granskning av denna utveckling. Instrumentens användbarhet i praxis ska värderas och diskuteras ur ett evidensperspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod . PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Kursen innebär helfartsstudier eller halvfartstudier. Undervisningsformerna i denna kurs består av föreläsningar, enskilda studier, fältstudier, seminarier samt skriftlig dokumentation.
Examination
Bedömning sker fortlöpande under kursens gång och grundas på kursens obligatoriska moment.
Dessa moment är: seminarier och skriftlig dokumentation.

Byte av examinator

Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.

Omfattning av omtentamen
För omtentamen gäller att omfattningen ska vara densamma som vid ordinarie examination.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till tentamen skall gå till.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen alternativt yrkesexamen med relevans för arbetsterapi, t ex arbetsteraput, om minst 180 hp inklusive C-uppsats eller motsvarande fördjupningsarbete.
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsvarande, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Bedömningsinstruments värde inom arbetsterapi, avancerad nivå
The value of assessment in Occupational Therapy, advanced level
 
Kursgivare är: ISV-Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FA063      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Arbetsterapi - ATA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
Avancerad   A1X     ATA   Medicin