Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Yrsel och balansrubbningar, avancerad nivå, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Ämnesövergripande - ÖÄA
Ämnesområde Sjukgymnastik - SÖA
  Kurskod   8FA062
Mål
Kursen vänder sig till sjukgymnaster och läkare eller motsvarande. Centralt i kursen är fördjupad kunskaper avseende balanssystemets anatomi, fysiologi, patofysiologi, otoneurologiska undersökningsmetoder samt klinisk bedömning och evidensbaserad behandling vid yrsel och balansrubbning av olika genes. Kursen syftar till att studenterna tillägnar sig ökad kompetens och ett utvecklat professionellt förhållningssätt i mötet med och vid behandling av patienter med yrsel och balansrubbningar.

LÄRANDEMÅL
Efter genomgången kurs ska studenten kunna

- visa fördjupade kunskaper avseende balanssystemets uppbyggnad, funktion och patofysiologi
- visa förståelse för hur olika biologiska och psykologiska faktorer kan påverka upplevelse av symtom samt förlopp och behandlingseffekter vid yrsel och balansrubbningar av olika genes
- förstå hur kultur- och genusaspekter kan påverka upplevelsen av yrsel och balansrubbning
- självständigt tillämpa dessa fördjupade kunskaper vid klinisk bedömning och behandling av patienter med yrsel och balansrubbningar
- värdera aktuell forskning inom ämnesområdet
Kursinnehåll
- balanssystemets anatomi, fysiologi och patofysiologi
- postural kontroll
- otoneurologiska undersökningsmetoder
- bedömning och behandling vid yrsel och balansrubbning ex perifer, central vestibulär dysfunktion, godartad lägesyrsel och åldersrelaterad yrsel
- biologiska och psykologiska faktorers påverkan på upplevelse av yrsel och balans
Undervisning/Arbetsformer
Problembaserat lärande är den pedagogiska filosofi och metod som används vid Hälsouniversitetet. I problembaserat lärande betonas den studerandes utveckling ur ett självständigt, livslångt lärande som en förutsättning för ett undersökande förhållningssätt. De egna frågorna och problemformuleringarna utgör därför grunden för lärandet i problembaserat lärande.
Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom arbete i basgrupp, föreläsningar och seminarier.
Examination
Bedömning sker fortlöpande under kursens gång och grundas på ingående obligatoriska moment. Obligatoriska moment är basgrupper, skriftliga inlämningsuppgifter och seminarier.
Examination sker genom bedömning av skriftliga arbeten och muntliga presentationer vid slutseminarium.

Byte av examinator
Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.

Omfattning av omtentamen
För omtentamen gäller att omfattningen ska vara densamma som vid ordinarie examination.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till tentamen skall gå till. I övrigt tillämpas ”Föreskrifter rörande examination och examinatorer” enligt beslut vid Linköpings Universitet Dnr: LiU 1109/00-40
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen alternativt yrkesexamen med relevans för respektive huvudområde, t. ex. sjukgymnast, läkare eller motsvarande om minst 180 hp inklusive självständigt examensarbete om minst 15 hp (C-uppsats eller motsvarande fördjupningsarbete).
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsvarande, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Yrsel och balansrubbningar, avancerad nivå
Dizziness and disequilibrium
 
Kursgivare är: SG - Sjukgymnastutbildning
           
Dnr:   Kurskod: 8FA062      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Ämnesövergripande - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
Avancerad   A1X     ÖÄA   Medicin