Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Smärta och smärtbehandling, avancerad nivå, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Ämnesövergripande - ÖÄA
Ämnesområde Medicin - MCA
  Kurskod   8FA061
Mål
Kursen vänder sig till sjukgymnaster, sjuksköterskor, läkare eller motsvarande. Centralt i kursen är fördjupade och breddade kunskaper med avseende på smärtfysiologi, förklaringsmodeller om smärtans olika dimensioner samt evidensbaserade behandlingsmetoder med utgångspunkt från olika smärttillstånd. Kursen syftar till att studenterna tillägnar sig ökad kompetens och ett utvecklat professionellt förhållningssätt i mötet med och vid behandling av patienter med smärta av framför allt somatiskt ursprung.

LÄRANDEMÅL
Efter genomgången kurs ska studenten kunna
- beskriva och förstå fysiologiska, psykologiska, sociala och existentiella aspekter på smärta
- visa fördjupad förståelse och ur ett fysiologiskt perspektiv redogöra för uppkomst och modulering av smärta samt för förändringar i nervsystemet och dess betydelse för olika smärttillstånd
- förstå hur kultur- och genusaspekter kan påverka smärtupplevelsen
- värdera och motivera behandlingsmetoder vid olika kliniska smärttillstånd baserat på evidens för effekt
- analysera och reflektera över hur synsättet på smärta styr förhållningssätt, bedömning och åtgärdsförslag
- värdera aktuell forskning och dess betydelse för smärta och smärtbehandling
Kursinnehåll
- smärtfysiologi
- smärtklassificering och smärtdiagnostik
- teorier och modeller som grund för smärtupplevelsen ur olika dimensioner
- metoder för att behandla och/eller bemästra olika smärttillstånd exempelvis genom sensorisk stimulering, fysisk aktivitet, smärtfarmakologiska behandlingsprinciper och/eller ett kognitivt förhållningssätt
- verktyg för att bedöma, värdera och följa upp såväl individuell smärtupplevelse som individens tilltro till sina förmågor och resurser
Undervisning/Arbetsformer
Problembaserat lärande är den pedagogiska filosofi och metod som används vid Hälsouniversitetet. I problembaserat lärande betonas den studerandes utveckling ur ett självständigt, livslångt lärande som en förutsättning för ett undersökande förhållningssätt. De egna frågorna och problemformuleringarna utgör därför grunden för lärandet i problembaserat lärande.
Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom arbete i basgrupp, föreläsningar och seminarier.
Examination
Bedömning sker fortlöpande under kursens gång och grundas på ingående obligatoriska moment. Obligatoriska moment är basgrupper, skriftliga inlämningsuppgifter och seminarier.
Examination sker skriftligt och muntligt genom ett individuellt fördjupningsarbete som skall vara specifikt mot aktuellt professionsområde. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.

Byte av examinator
Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.

Omfattning av omtentamen
För omtentamen gäller att omfattningen ska vara densamma som vid ordinarie examination.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till tentamen skall gå till. I övrigt tillämpas ”Föreskrifter rörande examination och examinatorer” enligt beslut vid Linköpings Universitet Dnr: LiU 1109/00-40
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen alternativt yrkesexamen med relevans för huvudområdet, t ex sjukgymnast, sjuksköterska, läkare eller motsvarande om minst 180 hp inklusive självständigt examensarbete om minst 15 hp (C-uppsats eller motsvarande fördjupningsarbete).
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsvarande, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Smärta och smärtbehandling, avancerad nivå
Pain and pain managament
 
Kursgivare är: IMH-Institutionen för Medicin och Hälsa
           
Dnr:   Kurskod: 8FA061      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Ämnesövergripande - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
Avancerad   A1X     ÖÄA   Medicin  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2008-01-23