Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Fysisk träning som medicinsk behandling, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övrigt inom medicin - ME9
Ämnesområde Sjukgymnastik - SÖA
  Kurskod   8FA060
Mål
Kursen vänder sig till sjukgymnaster, läkare, sjuksköterskor eller motsvarande. Centralt i kursen är fördjupande och breddande kunskaper om effekter av fysisk träning vid olika medicinska tillstånd såsom metaboliskt syndrom, kardiovaskulära sjukdomar och besvär i rörelse- och stödjeorganen. Kursen syftar till att studenterna tillägnar sig ökad kompetens för att kunna planera, utforma och utvärdera fysisk träning baserat på evidens.


LÄRANDEMÅL
Den studerande ska efter fullgjord kurs kunna
- visa fördjupad förståelse och ur ett fysiologiskt perspektiv redogöra för effekter av inaktivitet
- med fördjupad förståelse beskriva medicinska tillstånd, såsom metaboliskt syndrom, kardiovaskulära sjukdomar och besvär i rörelse- och stödjeorganen samt hur dessa påverkar den fysiska förmågan
- påvisa fördjupade kunskaper avseende specifik anpassning av fysisk träning vid dessa tillstånd för att kunna planera, utforma och utvärdera fysisk träning
- tillämpa dessa kunskaper i preventivt arbete
- redogöra för olika strategier för livsstilsförändring samt kunna tillämpa dessa vid implementering av fysiskt träning
- värdera aktuell forskning och dess betydelse för fysisk träning
Kursinnehåll
- Fysiologiska effekter på inaktivitet och aktivitet/träning
- Patofysiologi bakom metabolt syndrom, kardiovaskulära sjukdomar, artros och osteoporos
- Träningslära
- Strategier för livsstilsförändring
- Fysisk aktivitet på recept
- Utvärderingsmetoder av fysisk träning
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenterna arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sådant sätt som stimulerar och kompletterar.
I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom arbete i basgrupp, föreläsningar och seminarier.
Examination
Bedömning sker fortlöpande under kursens gång och grundas på ingående obligatoriska moment. Obligatoriska moment är basgrupper och seminarier.
Examination sker skriftligt och muntligt genom ett individuellt fördjupningsarbete som skall vara specifikt mot aktuellt professionsområde. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.

Byte av examinator
Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.

Omfattning av omtentamen
För omtentamen gäller att omfattningen ska vara densamma som vid ordinarie examination.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till tentamen skall gå till. I övrigt tillämpas ”Föreskrifter rörande examination och examinatorer” enligt beslut vid Linköpings Universitet Dnr: LiU 1109/00-40
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen alternativt yrkesexamen med relevans för huvudområdet, t.ex. sjukgymnast, sjuksköterska, läkare eller motsvarande om minst 180 hp inklusive självständigt examensarbete om minst 15 hp (C-uppsats eller motsvarande fördjupningsarbete). Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Fysisk träning som medicinsk behandling
Physical training as medical treatment
 
Kursgivare är: IMH - Inst för medicin och hälsa
           
Dnr:   Kurskod: 8FA060      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övrigt inom medicin - ME9          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     ME9   Medicin