Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Vetenskaplig metod och magisteruppsats, avancerad nivå, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Logopedi - LDA
Ämnesområde
  Kurskod   8FA058
Mål
Kursen ges som fristående kurs på logopedprogrammet. Kursen utgörs av ett självständiga arbete som ingår i kraven för magisterexamen inom huvudområdet logopedi. Examensarbetet ska fokusera på en problematik med medicinsk inriktning som motiverar forskning inom huvudområdet och kan utformas för publikation i vetenskaplig tidskrift.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:


• Tillämpa och visa en metodfördjupning inom ämnesområdet logopedi
• Tillämpa och visa en fördjupad analytisk förmåga och självständigt tänkande
• Tillämpa och visa en fördjupad förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina resultat.
• Kritiskt granska, värdera och diskutera det egna och andras examensarbeten.
• Kritiskt granska och värdera vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet logopedi
• Kommunicera sina resultat till olika målgrupper

Kursinnehåll
Kursens huvudsakliga innehåll är tillämpning av vetenskapsteori, etik, statistik och forskningsmetodik i ett självständigt arbete med medicinsk inriktning med relevans för huvudområdet logopedi. Under handledning genomför studenten examensarbetet självständigt eller i mindre grupp.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogiska filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus.

I undervisningen på denna kurs ingår föreläsningar, seminarier samt självständiga studier under handledning som leder fram till en magisteruppsats.

Examination
Bedömning sker fortlöpande under kursens gång. Kursen examineras genom ett skriftligt självständigt arbete inom huvudområdet logopedi kombinerat med respondent- och opponentskap. Deltagande i obligatoriska seminarier är en förutsättning för godkänt på kursen.


Byte av examinator
Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Studenten uppfyller tröskelregler för tillträde till termin 8 på logopedprogrammet (godkänt resultat från termin 6) eller logopedexamen, 180hp enligt äldre utbildningsplan. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Vetenskaplig metod och magisteruppsats, avancerad nivå
Scientific methods and project
 
Kursgivare är: IMH
           
Dnr: 1410/06-41   Kurskod: 8FA058      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Logopedi - LDA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
Avancerad   A1E     LDA   Medicin