Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Samtalsanalys i logopedisk praktik, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1
Ämnesområde Logopedi - LDA
  Kurskod   8FA057
Mål
INLEDNING

Kursen syftar till att studenten efter genomgången kurs ska kunna använda olika typer av samtalsanalys i utredning och behandling av kommunikativa funktionshinder. Kursen ges både som valbar kurs på logopedprogrammets termin sju och som fristående kurs.

LÄRANDEMÅL

Kunskap och förståelse
Efter kursen skall den studerande kunna:
- - diskutera och värdera hur olika typer av samtalsanalys kan appliceras inom olika kliniska användningsområden
- förstå och förklara samtalsanalytiska teorier
- applicera fördjupade kunskaper om den praktiska användningen av samtalsanalys i klinisk logopedisk verksamhet

Färdighet och förmåga
Efter kursen skall den studerande kunna:
- applicera olika transkriptionsmetoder, som är nödvändiga för att samtalsanalys skall kunna genomföras på ett tillförlitligt och vedertaget sätt
- aktivt analysera samtal där kommunikativa funktionshinder förekommer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter kursen skall den studerande kunna:
- ha förvärvat kännedom om könsaspekter på samtal samt genusrelaterade problem
- ha insikt i hur kulturella skillnader kan påverka samtal
- problematisera hur fenomen i samtal påverkar logopedisk utredning och behandling
- kritiskt granska vetenskapliga artiklar som berör relevanta frågeställningar inom ämnesområdet
Kursinnehåll
- Teoretiska perspektiv på samtalsanalys
- Olika former av samtalsanalys, t.ex. conversation analysis (CA), Initiativ-responsanalys (IR) och Activity based communication analysis
- Logopediska områden där samtalsanalys är användbart
- Möjligheter och begränsningar för samtalsanalysens användbarhet i logopedisk praktik
- Transkription
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom föreläsningar, gruppövningar, laborativa moment, litteraturstudier och seminarier.
Arbetsformerna grundar sig på ett studentcentrerat lärande.
Examination
För godkännande av kursen som helhet krävs närvaro på föreläsningar, aktivt deltagande i grupparbeten och seminarier samt godkänd examination.

Examination sker dels genom en skriftlig individuell uppsats, dels genom aktivt deltagande i uppsatsseminarium.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Logopedexamen eller minst 150 hp godkända på Logopedprogrammet eller motsvarande.
Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till grundutbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Samtalsanalys i logopedisk praktik
Analysis of Conversation in Clinical Use, 7,5 credits
 
Kursgivare är: IKE- Institutionen för Klinisk och Experimentell medicin
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FA057      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D   A1X     TR1   Medicin  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2008-01-23