Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Implementering, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga tvärvetenskapliga studier - TV9
Ämnesområde
  Kurskod   8FA050
Mål
Centralt i kursen är teorier, modeller och empirisk kunskap kring implementering av olika slags innovationer (riktlinjer, medicinsk teknologi, evidensbaserade metoder, arbetssätt, interventioner, etc.) som syftar till förbättrad kvalitet i hälso- och sjukvården

Den studerande ska efter fullgjord kurs kunna

- analysera implementeringsprocesser i hälso- och sjukvården utifrån olika förklaringsfaktorer samt teorier och modeller inom implementering

- föreslå och värdera strategier för framgångsrik implementering av innovationer

- reflektera kring implementering i ett lärandeperspektiv
Kursinnehåll
Det huvudsakliga innehållet i kursen:

- forskningstraditioner och inriktningar inom implementeringsforskning

- teorier och modeller inom implementering inriktad mot hälso- och sjukvården

- förklaringsfaktorer av betydelse för implementeringsprocesser inom hälso- och sjukvården

- implementering av innovationer av olika slag (t.ex. riktlinjer, medicinsk teknologi, evidensbaserade metoder, arbetssätt, interventioner) inom hälso- och sjukvården

Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod . PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande.

Undervisningsformerna i denna kurs består av basgruppsarbete, seminarier och föreläsningar. Den personliga och professionella utvecklingen dokumenteras i den individuella portfolion.

Examination
Kursen examineras genom en skriftlig individuell hemtentamen. Tidpunkten för omtentamen skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Deltagande i basgruppsarbete och seminarier (obligatoriska moment) är en förutsättning för godkänt på kursen.

Byte av examinator
Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det.

Omfattning av omtentamen
För omtentamen gäller att omfattningen ska vara densamma som vid ordinarie examination.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till tentamen skall gå till.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen alternativt yrkesexamen med relevans för kunskapsområdet t ex arbetsterapeut, folkhälsovetare, logoped, läkare, sjukgymnast, sjuksköterska, beteendevetare, dietist, kurator, psykolog, socionom, tandläkare om minst 180 hp inklusive självständigt examensarbete om 15 hp (C-uppsats eller motsv fördjupningsarbete).
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Implementering
Implementation
 
Kursgivare är: IMH-Institutionen för Medicin och Hälsa
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FA050      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga tvärvetenskapliga studier - TV9          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     TV9   Vård