Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Processledarskap av verksamhet i förändring, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga tvärvetenskapliga studier - TV9
Ämnesområde
  Kurskod   8FA048
Mål
Kursen syftar till att studenten tillägnar sig kunskaper om förutsättningar för att lära, leda och styra mot hälsoresultat av en verksamhet i förändring.

LÄRANDEMÅL
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
• Problematisera grundläggande teoretiska begrepp och synsätt rörande organisationer, förändringsprocesser, ledarskap, lärande, motivation och hälsobegrepp.
• Analysera projektarbete som process
• Diskutera lärprocesser vid utveckling/genomförande av projekt
• Problematisera och diskutera grupprocesser och konflikthantering
• Problematisera evidensbaserad hälsofrämjande hälso- och sjukvård
• Diskutera och problematisera olika styrningsformer för en hälsoinriktad sjukvård

Kursinnehåll
Kursen kommer att omfatta följande moment:

• Organisations- och ledarskapsteorier i hälso- och sjukvård
• Att verka i en politiskt styrd organisation
• Styrningsprinciper: ekonomi-, kunskaps-, kvalitets-, mål- och resultatstyrning och dess effekter på vårdresultat, ekonomi och arbetsmiljö
• Förutsättningar för lärande, och konsekvenser för utveckling, kvalitet, produktivitet och effektivitet i hälso- och sjukvården
• Hur ledarskap, medarbetarskap, organisationskultur, professionella värderingar, förhållningssätt och attityder påverkar vårdresultat, ekonomi och arbetsmiljön.
• Teorier och modeller om stress och (o)hälsa på arbetsplatsen i ett socialt och interaktionistiskt perspektiv, den hälsofrämjande arbetsplatsens teoretiska grund.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen.
Undervisningsformerna i denna kurs består av basgruppsarbete, föreläsningar och seminarier. Den personliga och professionella utvecklingen dokumenteras i den individuella portfolion.
Examination
Kursen examineras genom individuella muntliga och skriftliga examinationer. Deltagande i obligatoriska moment (basgruppsarbete, seminarier och portfolie) är en förutsättning för godkänt på kursen.
Tidpunkten för omtentamen skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.


Byte av examinator
Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Omfattning av omtentamen
För omtentamen gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till tentamen skall gå till.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen alternativt yrkesexamen med relevans för kunskapsområdet t ex arbetsterapeut, folkhälsovetare, logoped, läkare, sjukgymnast, sjuksköterska, beteendevetare, dietist, kurator, psykolog, socionom, tandläkare om minst 180 hp inklusive självständigt examensarbete om 15 hp (C-uppsats eller motsv fördjupningsarbete). Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Processledarskap av verksamhet i förändring
Process leadership in health and care services in change
 
Kursgivare är: IMH-Institutionen för Medicin och Hälsa
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FA048      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga tvärvetenskapliga studier - TV9          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     TV9   Samhällsvetenskap