Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga tvärvetenskapliga studier - TV9
Ämnesområde
  Kurskod   8FA047
Mål
Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om hur man kan mäta hälsa och använda hälsoresultat vid utvärderingar inom hälso- och sjukvården.

LÄRANDEMÅL
Den studerande ska efter fullgjord kurs kunna
•tolka och värdera hälsoresultat inom hälso- och sjukvården
•diskutera kring verksamhetsutvecklingspotentialen av användning av hälsoresultat vid utvärderingar inom hälso- och sjukvården
•identifiera och problematisera vilka möjligheter det finns att följa upp hälso- och sjukvårdens verksamhet via registerstudier
•planera design för utvärdering av interventioner på olika nivåer (individ, grupp, samhälle)
•reflektera kring svagheter och styrkor som förekommer vid utvärdering av observationsstudier respektive experimentella studier
•problematisera kring svagheter i mätningar och utvärderingar
Kursinnehåll
•hälsa och hälsorelaterad livskvalitet som utfallsmått
•statistisk signifikans vs klinisk relevans
•hälsoresultat, speciellt rörande behandling och rehabilitering vid vanligt förekommande tillstånd inom hälso- och sjukvården
•relevanta register avseende hälso- och sjukvårdens resultat
•struktur-, process- och resultatmått vid utvärderingar av olika interventioner
•effektivitetsmått
•teoribaserad utvärdering och logikmodeller
•studiedesignens betydelse vid utvärdering
•inre och yttre validitet vid utvärdering
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogiska filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningsformerna i denna kurs består av basgruppsarbete, seminarier och föreläsningar. Den personliga och professionella utvecklingen dokumenteras i den individuella portfolion.
Examination
Kursen examineras genom individuell skriftlig tentamen samt seminarier och basgruppsarbeten, vilka är obligatoriska.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen alternativt yrkesexamen med relevans för kunskapsområdet t ex arbetsterapeut, biomedicinsk analytiker, folkhälsovetare, logoped, läkare, sjukgymnast, sjuksköterska, beteendevetare, dietist, kurator, psykolog, socionom, tandläkare om minst 180 hp inklusive självständigt examensarbete om 15 hp (C-uppsats eller motsv fördjupningsarbete).
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått
Health, Quality of Life and Functional Ability - To Use as Measures of Outcome
 
Kursgivare är: IMH-Institutionen för Medicin och Hälsa
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FA047      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga tvärvetenskapliga studier - TV9          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     TV9   Vård  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2007-11-30
Senast reviderad 2011-11-10