Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Prosodi i logopedi, avancerad nivå, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Logopedi - LDA
Ämnesområde Logopedi - LDA
  Kurskod   8FA045
Mål
INLEDNING
Kursen innebär fördjupade studier av prosodi samt hur olika former av prosodisk analys kan användas i diagnostik av kommunikativa funktionshinder hos både barn och vuxna, exempelvis afasi, dysartri, språkstörning hos barn och CP-skador. Kursen är dels en del av masterprogrammet i medicinsk vetenskap, dels en fristående kurs som riktar sig till yrkesverksamma logopeder.

MÅL
Kunskap och förståelse
Efter kursen skall den studerande kunna:
- förklara teorier kring prosodisk utveckling
- förstå och formulera sig kring hur olika former av tal- och språkstörningar påverkar prosodin
- redogöra för hur prosodiska problem förhåller sig till olika former av tal- och språkstörningar
- diskutera hur prosodisk analys kan användas i diagnostik och behandling av personer med tal- och språkstörningar
- ha fördjupade insikter i hur prosodisk förmåga kan användas som en interaktionell resurs vid olika typer av kommunikativa funktionsnedsättningar


- Färdighet och förmåga
Efter kursen skall den studerande kunna:
- utreda, analysera, diagnostisera och behandla prosodiska problem som förekommer vid olika typer av tal- och språkstörningar
- genomföra fonetisk/akustisk analys av prosodi
- genomföra interaktionell analys av prosodi i samtal med personer med kommunikativa funktionshinder


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter kursen skall den studerande kunna:
- problematisera och diskutera hur kön, kulturell och social bakgrund kan relateras till ämnesområdet
- kritiskt granska vetenskapliga artiklar som berör relevanta frågeställningar inom ämnesområdet
Kursinnehåll
- Prosodisk utveckling
- Prosodisk transkription
- Akustisk analys av prosodi
- Avvikande prosodi hos barn och vuxna
- Testning av prosodisk förmåga
- Interaktionell prosodi
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom föreläsningar, gruppövningar, laborativa moment, litteraturstudier och seminarier. Arbetsformerna grundar sig på ett studentcentrerat lärande.
Examination
För godkännande av kursen som helhet krävs närvaro på föreläsningar, aktivt deltagande i grupparbeten och obligatoriska moment samt godkänd examination.

Examination sker dels genom en skriftlig individuell rapport, dels aktivt deltagande i rapportseminarium.

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Minst 180 hp godkända på logopedprogrammet eller motsvarande inom angränsande områden, t ex arbetsterapi, sjukgymnastik, medicin, omvårdnad, kognitionsvetenskap eller folkhälsovetenskap. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsv, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om kursen upphör eller genomgår större förändringar erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Prosodi i logopedi, avancerad nivå
Prosody in speech and language pathology
 
Kursgivare är: IKE- Institutionen för Klinisk och Experimentell medicin
           
Dnr:   Kurskod: 8FA045      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Logopedi - LDA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
Avancerad   A1X     LDA   Medicin