Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Barnröst, funktion, akustik och behandling, avancerad nivå, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Logopedi - LDA
Ämnesområde Logopedi - LDA
  Kurskod   8FA038
Mål
Kursen vänder sig i första hand till logopedstudenter på termin 7. Kursen omfattar ämnesområdena logopedi/medicin ( 5 högskolepoäng), lingvistik (1 högskolepoäng) samt teknik (1 högskolepoäng).

MÅL
Kunskap och förståelse
Efter kursen skall den studerande kunna:
- Förstå och redogöra för utvecklingsaspekter på andningsapparatens och larynx’ anatomi och fysiologi
- Förstå och redogöra för röstfunktion hos barn samt könsaspekter på röstutveckling
- identifiera avvikande röstfunktion hos barn samt kunna kommunicera tillståndet samt dess konsekvenser för t ex lekmannen
- Redogöra för undersökningsmetoder och behandlingsgång vid röststörningar hos barn
- Uppvisa en fördjupad förståelse för möjliga orsaker till avvikande röstfunktion hos barn
- Förstå och diskutera samband mellan akustiska, fysiologiska och perceptuella aspekter på röststörningar


Färdighet och förmåga
Efter kursen skall den studerande kunna:
- Analysera och identifiera normal respektive avvikande röstfunktion hos barn
- Behärska och tillämpa olika metoder för akustisk och perceptuell analys av röstfunktion


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter kursen skall den studerande kunna:
- reflektera över hur ålder och kön samt språklig, kulturell och social bakgrund kan relateras till begrepp som normalitet och typisk respektive avvikande utveckling och röstfunktion.
Kursinnehåll
Kursen innebär fördjupade studier av utvecklingen av andningsapparaten och larynx med anatomi , neurologi och fysiologi samt normal röstfunktion hos barn. I kursen ingår översikt över de vanligaste orsakerna till avvikande röstfunktion hos barn med undersöknings- och behandlingsmetoder samt akustik och perceptuell analys. Kursinnehållet belyses av bl a föreläsningar, laborationer, temadagar, seminarier samt verksamhetsförlagd utbildning. Innehållet studeras och examineras integrerat.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom föreläsningar, gruppövningar, litteraturstudier, fältstudier och seminarier. Arbetsformerna grundar sig på ett studentcentrerat lärande.
Examination
Examination sker dels genom en skriftlig individuell rapport samt aktivt deltagande i rapportseminarium.
För godkännande av kursen som helhet krävs närvaro på föreläsningar/workshops och aktivt deltagande i grupparbete/fältstudie.
Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Logopedexamen eller Kantorsexamen/motsvarande eller minst 150 hp godkända på Logopedprogrammet eller motsvarande.
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsvarande, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om kursen upphör eller genomgår större förändringar erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Barnröst, funktion, akustik och behandling, avancerad nivå
Child voice, function, acoustics and therapy.
 
Kursgivare är: IKE- Institutionen för Klinisk och Experimentell medicin
           
Dnr: 1241/06-41   Kurskod: 8FA038      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Logopedi - LDA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
Avancerad   A1X     LDA   Medicin