Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Långvarig smärta - diagnostik, behandling och rehabilitering, avancerad nivå, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Rehabilitering - RHE
Ämnesområde Rehabilitering - RHE
  Kurskod   8FA032
Mål
Lärandemål
kunskap och förståelse:
Den studerande skall efter fullgjord kurs kunna redogöra för den moderna synen på smärta som ett biopsykosocialt fenomen och beskriva neurobiologiska och psykosociala faktorer av betydelse för uppkomst och vidmakthållande av smärta. Den studerande skall förstå betydelsen av interdiscplinär och- professionell bedömning och multimodalt omhändertagande och behandling av patienter med långvarig smärta. Den studerande skall också kunna relatera och intergrera sin professions kompetens i förhållande till andra professioner som samverkar kring patienterna.

Färdighet och förmåga:
Den studerande skall utifrån profession kunna analysera, bedöma och medverka i diagnostik av långvarig smärta samt planera, genomföra och utvärdera behandlingsinsatser relaterat till den biopsykosociala modellen av långvarig smärta och tillänglig evidens. Den studerande skall tillägna sig kompetens att samverka och kommunicera med andra professioner inom ramen för teamarbetets förutsättningar på olika vårdnivåer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Den studerande skall kunna värdera och integrera kunskap och hantera komplexitet samt kunna formulera analyser och bedöma eget och andras resultat med hänsyn till teamarbetets förutsättningar på olika vårdnivåer.
Kursinnehåll
-Den biopsykosociala smärtmodellen inkluderande smärtans neurobiologi och psykologi och principer för analys och behandling/rehabilitering.
-Vanligt förekommande långvariga smärttillstånd.
-Tvärprofessionell analys och eftertanke.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformerna grundar sig på ett studentcentrerat lärande. Den studerande tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Den studerande söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. De studerande arbetar tillsammas i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Aktivitet och deltagande i grupparbeten och seminarier innebär att den studerande tillför något väsentligt till diskussionen eller på annat sätt aktivt tillför gruppen kunskap. Aktivt deltagande innebär också att den studerande är väl förberedd och inläst.

I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom föreläsningar, litteraturstudier, grupparbeten, inlämningsuppgifter, fördjupningsarbeten och seminarier.
Examination
Obligatoriska moment är aktivt deltagande i grupparbeten, inlämningsuppgifter, fördjupningsarbete, seminarier och utvärdering. Fördjupningsarbetet utförs i grupp om 2 kursdeltagare och inkluderar skriftlig rapport, granskning av annan grupps rapport samt aktivt deltagande i rapportseminarium. Examination av den enskilde individens prestation sker fortlöpande under kursens gång och grundas på samliga i utbildningen ingående moment. Student som underkänts två gånger har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar emot det.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Högskoleexamen omfattande minst 120p/180hp inom arbetsterapeut-, läkar-, psykolog-, sjukgymnast-, sjuksköterske- eller socionomprogrammet, alternativt äldre examen (mindre än 120p/180hp) samt godkänd kurs i vetenskaplig metod omfattande minst 5p/7, 5hp.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande. Begäran om kursbevis skall göras på särskild blankett, som finns under adress www.hu.liu.se/org/studentenheten/blanketter, eller kan hämtas på Studentenhetens expedition.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas; likaså tillvaratas mångfaldsaspekter (tex etnicitet och kulturell bakgrund).

Planering och genomföranden av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ksall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. I övrigt hänvisas till beslut om gemensamma föreskrifter rörande elektroniska kursvärderingar (Dnr 780/06-40).

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Långvarig smärta - diagnostik, behandling och rehabilitering, avancerad nivå
Chronic Pain - diagnosis, treatment and rehabilitation, 15 ECTS
 
Kursgivare är: INR-Institutionen för nervsystem och rörelseorgan
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FA032      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Rehabilitering - RHE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     RHE   Medicin  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2007-02-15