Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Medicinsk mikrobiologi, immunologi och vårdhygien
, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övrigt inom medicin - ME9
Ämnesområde Medicinsk mikrobiologi - MCI
  Kurskod   8FA024
Mål
I kursen ingår medicinsk mikrobiologi, immunologi och sjukvårdshygien.

Studenten skall:
- förklara pro- och eukaryota cellers uppbyggnad, metabolism och tillväxt

- förklara kroppens immunreaktioner vid infektion och allergi

- förklara speciell mikrobiologi och beskriva de patogenitetsmekanismer, som ligger till grund för infektionsprocessen

- förklara smittspridning och antibiotikaresistens

- beskriva vårdrelaterade infektioner; åtgärder för att förebygga smittspridning samt vårdhygieniska rutiner

- tillämpa och utveckla ett hygieniskt arbetssätt

- tillämpa ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt
Kursinnehåll
- Mikrobiologi
- Cellbiologi
- Immunologi
- Bakteriologi
- Virologi
- Parasitologi
- Mykologi
- Vårdhygien

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod . PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.

I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom arbetet i basgrupper, inlärningsplaner, föreläsningar, artikelgranskning, seminarier, laborationer.
Examination
För godkänd kurs krävs deltagande i samtliga undervisningsmoment samt godkänd skriftlig tentamen.

För såväl omtentamen som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället.

Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det.

Inför varje kurs anges hur anmälan till tentamen skall gå till. I övrigt tillämpas "Föreskrifter rörande examination och examinatorer" enligt beslut vid Linköpings Universitet Dnr: LiU 1109/00-40.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Examen från vårdlärar- sjuksköterske- biomedicinsk analytikerutbildning alt. examen från naturvetenskaplig utbildning med minst 60 hp godkända i kemi och biologi. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande. Begäran om kursbevis skall göras på särskild blankett, som finns under adress www.hu.liu.se/org/studentenheten/blanketter, eller kan hämtas på Studentenhetens expedition.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Kursvärdering: Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. I övrigt hänvisas till beslut om gemensamma föreskrifter rörande elektroniska kursvärderingar (Dnr 780/06-40).
Kursvärdering sker genom skriftlig, individuell, anonym utvärdering för alla fem veckorna.

Kurslitteratur: Litteraturlista fastställs av kursansvarig senast två månader före kursstart.

Övrigt: Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.


 
Medicinsk mikrobiologi, immunologi och vårdhygien
Medical Microbiology, Immunology and Infection Control
 
Kursgivare är: IKE - Inst för klinisk och experimentell medicin
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FA024      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övrigt inom medicin - ME9          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     ME9   Medicin  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2007-02-15
Senast reviderad 2010-11-12