Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Läkemedel i psykiatrisk behandling, avancerad nivå, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Medicin - MCA
Ämnesområde Medicin - MCA
  Kurskod   8FA023
Mål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna
-förstå de speciella förutsättningar och problem som rör läkemedelsbehandling vid psykisk sjukdom
-utifrån sin yrkesroll identifiera och hantera läkemedelsrelaterade problem
-visa färdighet och förmåga att samverka och kommunicera inom den egna professionen och med andra yrkesgrupper vad gäller läkemedel i psykiatrisk behandling
-värdera och bedöma läkemedelsrelaterade frågor hos personer med psykisk sjukdom med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
Kursinnehåll
Kursen innehåller följande huvudmoment:
-klinisk psykofarmakologi i dagens samhälle
-farmakokinetik och farmakodynamik
-farmakologisk behandling vid psykossjukdom, affektiva sjukdomar, ångestsjukdom, sömnstörning, neuropsykiatrisk sjukdom och beroendesjukdom
-insättning, uppföljning och utsättning av läkemedelsbehandling
-kombinationsbehandling
-läkemedelsinteraktioner
-läkemedelsbiverkningar
-compliance
-läkemedelsanalys
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.

I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom arbetet i basgrupper, föreläsningar, seminarier och fältstudie.
Examination
Examination sker genom ett individuellt fördjupningsarbete där ämnesområden från kursinnehållet skall bearbetas.

Fördjupningsarbetet redovisas skriftligt och muntligt. Den skriftliga redovisningen görs i form av en vetenskaplig rapport och den muntliga i seminarieform. Försvar av det egna arbetet samt opposition på annan students arbete ingår också som en del av examinationen.

Aktivt deltagande i basgruppsarbete och examinationsseminarium är obligatoriskt och en förutsättning för godkänt på kursen. Bedömning av basgruppsarbetet görs kontinuerligt.

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Godkända kurser i Farmakologi 10p/15hp (Farmakologi I + II eller motsvarande) eller yrkesexamen från Hälso-och sjukvårdsutbildning innehållande minst 5p/7,5 hp Farmakologi samt minst ett års erfarenhet inom respektive yrke
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande. Begäran om kursbevis skall göras på särskild blankett, som finns under adress www.hu.liu.se/org/studentenheten/blanketter, eller kan hämtas på Studentenhetens expedition.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Läkemedel i psykiatrisk behandling, avancerad nivå
Drug treatment in psychiatric disorders
 
Kursgivare är: IMV-Institutionen för medicin och vård
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FA023      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Medicin - MCA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     MCA   Farmaci  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2007-02-15