Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Nasalitets- och artikulationstestning, avancerad nivå, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Logopedi - LDA
Ämnesområde Logopedi - LDA
  Kurskod   8FA022
Mål
Kunskap och förståelse
Den studerande skall efter fullgjord kurs kunna redogöra för den teoretiska bakgrunden till aktuell test- och analysmetodik i arbetet med nasalitets- och artikulationsavvikelser. Den studerande skall förstå den praktiska användningen av noggrann test och analys av nämnda avvikelser i klinisk logopedisk verksamhet. Den studerande skall också kunna relatera logopedens kompetens i förhållande till andra professioner som samverkar kring patientgrupperna.

Färdighet och förmåga
Den studerande skall uppnå kompetens i att genomföra testning, analysera och transkribera aktuella talavvikelser samt kunna sammanfatta analysen i skriftligt, planera behandling samt utvärdera behandlingsinsatser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten skall kunna använda förvärvad problemlösningsförmåga till att integrera ny kunskap, kunna formulera analyser och bedöma eget och andras arbete.
Kursinnehåll
- Beskrivning och nedteckning av normal talproduktion
- Beskrivning och nedteckning av talavvikelser relaterade till anatomiska defekter och funktionsavvikelser i munhåla och svalg
- Bedömning av förekomst av talavvikelser
- Analys och efterarbete
- Normering och relation till fonologiska avvikelser
Undervisning/Arbetsformer
I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom föreläsningar, gruppövningar, litteraturstudier och seminarier. Arbetsformerna grundar sig på ett studentcentrerat lärande.
Examination
För godkännande av kursen som helhet krävs närvaro på föreläsningar, aktivit deltagande i grupparbetetn samt godkänd examination.
Examination sker dels genom en skriftlig individuell rapport, dels genom kamratbedömning av annan students rapport samt aktivt deltagande i rapportseminarium.

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Godkänd termin 5 samt genomgången grundkurs i talavvikelser relaterade till anatomiska defekter och funktionsavvikelser i munhåla och svalg, Logopedprogrammet, HU eller motsvarande, alternativt logopedexamen.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande. Begäran om kursbevis skall göras på särskild blankett, som finns under adress www.hu.liu.se/org/studentenheten/blanketter, eller kan hämtas på Studentenhetens expedition.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Företräde ges till studenter på Logopedprogrammet i Linköping.
 
Nasalitets- och artikulationstestning, avancerad nivå
Assessment of Nasality and Articulation
 
Kursgivare är: INR-Institutionen för nervsystem och rörelseorgan
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FA022      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Logopedi - LDA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     LDA   Medicin  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2007-02-15