Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Katastrofmedicin, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Medicin - ME1
Ämnesområde Medicin - MCA
  Kurskod   8FA021
Mål
INLEDNING

Kursen bedrivs på avancerad nivå som fristående kurs i samarbete mellan Katastrofmedicinskt centrum och Hälsouniversitetet.

LÄRANDEMÅL
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
• Förklara hur svensk sjukvård organiseras och leds vid allvarlig händelse
• Definiera och jämföra olika katastrofmedicinska termer och begrepp
• Identifiera risker och händelser som kan påverka grundläggande funktioner i samhället
• Jämföra hälso- och sjukvårdens ansvar med det övriga svenska krisberedskapssystemet
• Identifiera och ge exempel på katastrofmedicinska händelser internationellt och jämföra behoven av insatser i sådana händelser

Färdighet och förmåga
• Prioritera medicinska åtgärder och angelägenhetsgrad utifrån en masskadesituation
• Identifiera skador och behandla traumapatienten utifrån A-E-principerna

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Identifiera krisreaktioner hos drabbade och värdera behovet av krisstödsinsats
Kursinnehåll
• Samhällsrisker och händelser som påverkar samhällets grundläggande funktioner
• Hälso- och sjukvårdens ansvar som en del av det svenska krisberedskapssystemet
• Sjukvårdens organisation och ledning vid allvarlig händelse
• Prioritering av medicinska åtgärder och angelägenhetsgrad utifrån en masskadesituation
• Identifiering och behandling av traumapatienten utifrån A-E-principerna
• Krisstödsinsatser
• Katastrofmedicin i ett internationellt perspektiv
Undervisning/Arbetsformer
Inom Hälsouniversitetet utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för, bearbetar och utforskar aktuellt innehåll i utbildningen. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete.

Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Hälsouniversitetets utbildningar samverkar i integrationsmoment där interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Arbetsformer och integrationsmoment stimulerar och stödjer studentens utveckling till professionell och interprofessionell kompetens samt förbereder studenten för samarbete i kommande yrkesliv.

Undervisning under kursen sker i form av föreläsningar, praktiska övningar, simuleringsövningar, workshop och seminarium. Studenten arbetar individuellt och i basgrupp. Detta arbete sker till stor del hemifrån med hjälp av webplattform.
Examination
Examination består av enskild skriftlig tentamen samt individuell litteraturstudie som redovisas i seminarieform. Förnyad examination av skriftlig tentamen sker vid underkänt resultat.

För godkänt resultat på kursen krävs aktivt deltagande vid obligatoriska gruppmoment. Komplettering för godkänt resultat krävs vid frånvaro och fastställs individuellt i samråd med kursansvarig.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Högskoleexamen inom Hälso- och sjukvård eller godkänd termin 4 på sjuksköterskeprogrammet eller termin 8 på läkarutbildning. Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till grundutbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Denna kurs tillhör två huvudområden, medicin och omvårdnadsvetenskap.
 
Katastrofmedicin
Disaster Medicine, 7,5 credits
 
Kursgivare är: IKE - Inst för klinisk och experimentell medicin
           
Dnr: LiU-2014-01547   Kurskod: 8FA021      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Medicin - ME1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     ME1   Medicin  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2007-02-15
Senast reviderad 2014-09-01