Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Katastrofmedicin, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Medicin - ME1
Ämnesområde Medicin - MCA
  Kurskod   8FA021
Mål
Studenten skall fördjupa sina kunskaper och tillämpa aktuell forskning i ämnet katastrofmedicin . Integration med samtliga samverkande myndigheter och personal är en viktig del i det akuta omhändertagandet då sjukvårdsresurserna är otillräckliga. Kursen anordnas i samverkan med KMC(Katastrofmedicinskt centrum Linköping).

MÅL
Efter kursen skall den studerande kunna:

- Beskriva och exemplifiera katastrofrisker nationellt och internationellt.
- Bedöma, dra slutsatser, tillämpa och genomföra prehospitalt omhändertagande principer utifrån evidens inom traumatologi och psykosocialtomhändertagande.
- Reflektera över egen insats, etik och förhållningssätt.
Kursinnehåll
Katastrofrisker nationellt och internationellt
- Traumatologi
- Prehospitalt omhändertagande
- Sortering och prioritering av skadade
- Psykologiskt och socialt omhändertagande
- Ledning nationellt och internatioenellt
- CBRN (Kemiska, bakteriella, radiologiska och nukleära skador)
- Forskning inom området
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod . PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.

I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom arbetet i basgrupper, aktiva praktiska övningar, simuleringsövningar, föreläsningar, artikelgranskning och seminarier.
Examination
Examinationen är både skriftlig och praktisk tillämpning.


Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Högskoleexamen inom Hälso- och sjukvård eller godkänd termin 4 på sjuksköterskeprogrammet eller termin 8 på läkarutbildning. Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
ÖVRIGT
Kursen bedrivs på ett sådan sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.


 
Katastrofmedicin
Disaster medicine
 
Kursgivare är: IKE - Inst för klinisk och experimentell medicin
           
Dnr:   Kurskod: 8FA021      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Medicin - ME1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     ME1   Medicin