Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Epidemiologi och medicinsk statistik, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Folkhälsovetenskap - FH1
Ämnesområde Folkhälsovetenskap - FHA
  Kurskod   8FA019
Mål
Kursen syftar till att åstadkomma en fördjupad förståelse för epidemiologisk och statistisk metodik i utveckling och utvärdering av sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete.
Den studerande ska efter fullgjord kurs kunna:
• planera och visa förmåga att statistiskt analysera epidemiologiska studier
• självständigt genomföra en kritisk granskning och värdering av resultat från epidemiologiska studier
• problematisera metodiken inom kliniska prövningar och inom samhällsbaserade interventioner
• förstå hur resultat från epidemiologiska studier kan användas i utveckling och utvärdering av sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete
Kursinnehåll
Kursens centrala innehåll är:
• studietyper (inklusive registerstudier) och grundläggande begrepp inom epidemiologisk forskning
• epidemiologiska och statistiska metoder för planering och analys av olika typer av etiologiskt inriktade observationsstudier
• epidemiologiska och statistiska metoder för planering och analys av kliniska prövningar och samhällsbaserade interventioner (´community trials´)
• kriterier och metoder för värdering och sammanvägning av resultat från epidemiologiska observations- och interventionsstudier

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod . PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Undervisningsformerna i denna kurs består av basgruppsarbete, föreläsningar, artikelgranskning, datalaborationer och seminarier. Den personliga och professionella utvecklingen dokumenteras i den individuella portfolion.
Examination
Kursen examineras muntligt och /eller skriftligt. Examination sker i form av individuell hemtentamen. Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Obligatoriska moment är basgruppsarbete och seminarier.
Tidpunkten för omtentamen skall anges i början av varje termin.
Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Byte av examinator: Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det. Omfattning av omtentamen: För omtentamen gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.
Anmälan till examination/tentamen:
Inför varje kurs anges hur anmälan till tentamen skall gå till. I övrigt tillämpas ” Föreskrifter rörande examination och examinationer” enligt beslut vid Linköpings Universitet Dnr: LiU 1109/00-40

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen alternativt yrkesexamen om minst 120 p/180 högskolepoäng med relevans för kunskapsområdet/ämnesområdet folkhälsovetenskap t ex arbetsterapeut, beteendevetare, dietist, ekonom, folkhälsovetare, kurator, logoped, läkare, sjukgymnast, sjuksköterska, samhällsvetare, socionom, tandläkare, tandhygienist.
Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
KURSVÄRDERING
I kursen ingår kursvärdering. Denna ska vara vägledande för genomförandet av pågående kurs samt för utveckling och planering av kommande kurser. Kursutvärderingen ska genomföras skriftligt individuellt av studenter och muntligt gemensamt av lärare och studenter. All kursvärdering redovisas och dokumenteras.
ÖVRIGT
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Epidemiologi och medicinsk statistik
Epidemiology and medical statistics
 
Kursgivare är: IMH - Inst för medicin och hälsa
           
Dnr:   Kurskod: 8FA019      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Folkhälsovetenskap - FH1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     FH1   Samhällsvetenskap