Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Sjukdomsprevention, avancerad nivå, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Folkhälsovetenskap - FHA
Ämnesområde Folkhälsovetenskap - FHA
  Kurskod   8FA016
Mål
Den studerande ska efter fullgjord kurs kunna

• skilja på primär-, sekundär- och tertiärprevention
• beskriva olika metoder och strategier för sjukdomspreventiva insatser
• göra etiska avväganden avseende olika sjukdomspreventiva insatser och bedöma hur de påverkar individens autonomi
• reflektera kring vad som skiljer individ- och populationsbaserade interventioner
• använda motivationsteorier och socialpsykologiska modeller för beteendemodifiering vid planering och design av individ- och populationsbaserade interventioner
• planera och designa en intervention eller ett program (omfattande flera interventioner) utifrån olika moment i kommunikations- och påverkansprocesser
Kursinnehåll
Det huvudsakliga innehållet i kursen:

• preventionsbegreppet: primär-, sekundär- och tertiärprevention
• preventionsparadoxen
• olika metoder och strategier för sjukdomspreventiva insatser
• planering och design av individ- och populationsbaserade interventioner
• multifacetterade program som integrerar individ- och populationsbaserade interventioner
• kommunikations- och påverkansprocesser
• motivationsteorier
• socialpsykologiska modeller för beteendemodifiering
• etiska principer

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogiska filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. I undervisningen på denna kurs förekommer olika arbetsformer såsom arbete i basgrupper och föreläsningar. Den personliga och professionella utvecklingen dokumenteras i den individuella portfolion.
Examination
Examination sker genom individuell skriftlig hemtentamen. Tidpunkten för omtentamen skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Deltagande i basgruppsarbete (obligatoriska moment) är en förutsättning för godkänt på kursen.
Byte av examinator: Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.
Omfattning av omtentamen: För omtentamen gäller att omfattningen ska vara densamma som vid ordinarie examination.
Anmälan till examination/tentamen: Inför varje kurs anges hur anmälan till tentamen skall gå till. I övrigt tillämpas ”Föreskrifter rörande examination och examinatorer” enligt beslut vid Linköpings Universitet Dnr: LiU 1109/00-40

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen alternativt yrkesexamen om minst 120 p/180 högskolepoäng med relevans för kunskapsområdet/ämnesområdet folkhälsovetenskap t ex arbetsterapeut, beteendevetare, dietist, ekonom, folkhälsovetare, kurator, logoped, läkare, sjukgymnast, sjuksköterska, samhällsvetare, socionom, tandläkare, tandhygienist.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande. Begäran om kursbevis skall göras på särskild blankett, som finns under adress www.hu.liu.se/org/studentenheten/blanketter, eller kan hämtas på Studentenhetens expedition.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
KURSVÄRDERING
I kursen ingår kursvärdering. Denna ska vara vägledande för genomförandet av pågående kurs samt för utveckling och planering av kommande kurser. Kursutvärderingen ska genomföras skriftligt individuellt av studenter och muntligt gemensamt av lärare och studenter. All kursvärdering redovisas och dokumenteras.
ÖVRIGT
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Sjukdomsprevention, avancerad nivå
Disease prevention
 
Kursgivare är: FHV - Folkhälsovetenskapl utb
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FA016      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Folkhälsovetenskap - FHA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     FHA   Medicin  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2007-02-15