Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Hälsofrämjande förhållningssätt - teori och metod, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Folkhälsovetenskap - FH1
Ämnesområde Folkhälsovetenskap - FHA
  Kurskod   8FA014
Mål
Den studerande ska efter fullgjord kurs kunna

• problematisera begreppet hälsofrämjande och dess olika tolkningar
• reflektera kring vad som skiljer begreppen hälsofrämjande och sjukdomsprevention samt hur dessa kan stödja varandra
• förklara vad ett hälsofrämjande förhållningssätt innebär, både vad som karakteriserar en hälsofrämjande vårdmiljö och ett hälsofrämjande förhållningssätt i mötet mellan människor
• beskriva olika metoder och strategier för hälsofrämjande förhållningssätt
• planera och designa en intervention eller ett program (omfattande flera interventioner) utifrån ett hälsofrämjande perspektiv
Kursinnehåll
Det huvudsakliga innehållet i kursen kommer att vara kunskap om

• begreppen hälsofrämjande och hälsoorientering
• den hälsofrämjande vårdmiljön
• det hälsofrämjande förhållningssättet i mötet mellan människor
• olika metoder och strategier för hälsofrämjande förhållningssätt
• planering och design av interventioner utifrån ett hälsofrämjande perspektiv
• den självskattade hälsans prognostiska värde och biopsykosociala mekanismer

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogiska filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande.
I undervisningen på denna kurs förekommer olika arbetsformer såsom arbete i basgrupper, föreläsningar, fältstudier och seminarier. Den personliga och professionella utvecklingen dokumenteras i den individuella portfolion.
Examination
Examination sker genom skriftliga och muntliga redovisningar under kursens gång.
Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. De obligatoriska momenten är basgruppsarbete, fältstudier och seminarier.
Tidpunkten för omtentamen skall anges i början av varje termin.
Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Byte av examinator: Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.
Omfattning av omtentamen: För omtentamen gäller att omfattningen ska vara densamma som vid ordinarie examination.
Anmälan till examination/tentamen: Inför varje kurs anges hur anmälan till tentamen skall gå till. I övrigt tillämpas ”Föreskrifter rörande examination och examinatorer” enligt beslut vid Linköpings Universitet Dnr: LiU 1109/00-40

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen alternativt yrkesexamen om minst 120 p/180 högskolepoäng med relevans för kunskapsområdet/ämnesområdet folkhälsovetenskap t.ex. arbetsterapeut, beteendevetare, dietist, ekonom, folkhälsovetare, kurator, logoped, läkare, samhällsvetare, sjukgymnast, sjuksköterska, socionom, tandläkare, tandhygienist.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
KURSVÄRDERING
I kursen ingår kursvärdering. Denna ska vara vägledande för genomförandet av pågående kurs samt för utveckling och planering av kommande kurser. Kursutvärderingen ska genomföras skriftligt individuellt av studenter och muntligt gemensamt av lärare och studenter. All kursvärdering redovisas och dokumenteras.
ÖVRIGT
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Hälsofrämjande förhållningssätt - teori och metod
Health promotion
 
Kursgivare är: IMH - Inst för medicin och hälsa
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FA014      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Folkhälsovetenskap - FH1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     FH1   Vård  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2007-02-15