Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Mät- och utvärderingsmetodik, avancerad nivå, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Folkhälsovetenskap - FHA
Ämnesområde Folkhälsovetenskap - FHA
  Kurskod   8FA013
Mål
Den studerande ska efter fullgjord kurs kunna
• förklara betydelsen av struktur-, process- och utfallsmått vid utvärdering av en intervention
• förklara betydelsen av olika effektivitetsmått vid utvärdering av en intervention
• konstruera och redovisa en logikmodell vid utvärdering av en intervention
• planera design för utvärdering av en individinriktad respektive en samhällsbaserad intervention
• reflektera kring de grundläggande skillnader som finns vid utvärdering av interventioner i samhället jämfört med experimentella eller kliniska studier
• tolka och värdera resultat av hälsovinstmätning inom hälso- och sjukvården
• diskutera kring verksamhetsutvecklingspotentialen av hälsovinstmätningar och andra utvärderingar inom hälso- och sjukvården
• problematisera kring svagheter i mätningar och utvärderingar
Kursinnehåll
Det huvudsakliga innehållet i kursen:
• hur man går från mätteori till praktik
• mått på hälsa och hälsorelaterad livskvalitet (frågeformulär)
• hälsovinstmätning, speciellt rörande behandling och rehabilitering vid vanligt förekommande kroniska sjukdomar och besvär inom hälso- och sjukvården
• struktur-, process- och utfallsmått vid utvärderingar av olika interventioner
• effektivitetsmått (”efficacy”, ”effectiveness”, ”efficiency”)
• teoribaserad utvärdering och logikmodeller
• studiedesignens betydelse vid utvärdering
• inre och yttre validitet vid utvärdering

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogiska filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningsformerna i denna kurs består av basgruppsarbete och föreläsningar. Den personliga och professionella utvecklingen dokumenteras i den individuella portfolion.
Examination
Examination sker genom individuell skriftlig hemtentamen.
Deltagande i basgruppsarbete (obligatoriska moment) är en förutsättning för godkänt på kursen.
Tidpunkten för omtentamen skall anges i början av varje termin.
Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Byte av examinator: Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.
Omfattning av omtentamen: För omtentamen gäller att omfattningen ska vara densamma som vid ordinarie examination.
Anmälan till examination/tentamen: Inför varje kurs anges hur anmälan till tentamen skall gå till. I övrigt tillämpas ”Föreskrifter rörande examination och examinatorer” enligt beslut vid Linköpings Universitet Dnr: LiU 1109/00-40

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen alternativt yrkesexamen om minst 120 p/180 högskolepoäng med relevans för kunskapsområdet/ämnesområdet folkhälsovetenskap t.ex. arbetsterapeut, beteendevetare, dietist, ekonom, folkhälsovetare, kurator, logoped, läkare, sjukgymnast, sjuksköterska, samhällsvetare, socionom, tandläkare, tandhygienist.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande. Begäran om kursbevis skall göras på särskild blankett, som finns under adress www.hu.liu.se/org/studentenheten/blanketter, eller kan hämtas på Studentenhetens expedition.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
KURSVÄRDERING
I kursen ingår kursvärdering. Denna ska vara vägledande för genomförandet av pågående kurs samt för utveckling och planering av kommande kurser. Kursutvärderingen ska genomföras skriftligt individuellt av studenter och muntligt gemensamt av lärare och studenter. All kursvärdering redovisas och dokumenteras.
ÖVRIGT
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Mät- och utvärderingsmetodik, avancerad nivå
Measurement and evaluation methodology
 
Kursgivare är: FHV - Folkhälsovetenskapl utb
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FA013      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Folkhälsovetenskap - FHA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     FHA   Samhällsvetenskap  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2007-02-15