Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med inriktning systemisk familjeterapi, avancerad nivå, 90hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykoterapi - PYA
Ämnesområde Psykoterapi - PYA
  Kurskod   8FA012
Mål
Påbyggnadsutbildningen i psykoterapi leder till psykoterapeutexamen, som är legitimationsgrundande. Utbildningen riktar sig till studenter med olika utbildningsbakgrund (psykologer, läkare, socionomer, teologer m fl) som arbetar med psykoterapi eller själavård i olika sammanhang.

Målet för utbildningen är att den studerande skall förvärva de fördjupade kunskaper och färdigheter i psykoterapi, som fordras för att självständigt kunna utöva psykoterapeutisk behandling.

Den studerande skall efter avslutad kurs kunna:
- integrera sina kunskaper om teori, forskning, metod och tillämpning
- utveckla förmågan till kritisk analys och självständigt tänkande
- utveckla förmågan att kommunicera och förmedla egen kunskap och erfarenhet
- utveckla självkännedom och förmåga till egen konfliktbearbetning och problemlösning
- utveckla empatisk förmåga
- utveckla respekt för, och förmåga att förstå, vetenskapliga studier av psykoterapi
- genomföra teoretiskt och empiriskt grundad bedömning av familj och ”individen i familjen”
- utöva teoretiskt och empiriskt grundad behandling som självständig psykoterapeut med eget behandlingsansvar
- göra utvärderingar av psykoterapeutisk verksamhet

Kursinnehåll
Utbildningen baseras på teorier, metoder och tekniker som utvecklats inom de familjeterapeutiska skolbildningarna och baseras på systemteori för förståelse av psykosociala/mänskliga system.
Terapin syftar till att identifiera och behandla de dysfunktionella relationsmönster som kan utgöra ett hinder för familjens/individens utveckling och funktion.
Under utbildningen läggs särskild vikt vid etiska aspekter av psykoterapeutiskt arbete och som en genomgående ”strimma” särskild observans på kvinnor och mäns olika villkor (gender perspective) och maktstrukturer. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.
Anknytningen till psykoterapiforskning och utvärdering är viktig och behandlas särskilt.
Integreringen av psykoterapeutisk teori och kliniskt terapiarbete skall ske. Eget patientarbete under handledning under hela kursen är ett krav. Särskild uppmärksamhet ägnas åt den studerandes förmåga att etablera, vidmakthålla och åtgärda störningar i behandlingsrelationen.
Den studerande skall genomgå egenterapi för fördjupad självkännedom och förmåga att se möjligheter och begränsningar i sin egen terapeutiska stil, sin medverkan och betydelse för terapiprocessen och dess utfall.

TEORI 40,5 HÖGSKOLEPOÄNG
- Det psykoterapeutiska arbetets teoretiska grunder, 12 hp
- Utvecklingspsykologi 7,5 hp
- Psykosocial ohälsa 6 hp
- Psykoterapeutisk metodik 12 hp
- Etik 3 hp
INTEGRATION AV TEORI MED KLINISK BEHANDLING 12 HÖGSKOLEPOÄNG
- Intervjumetodik och diagnostik 6 HP
- Behandlingsplanering 3 hp
- Den psykoterapeutiska processen 3 hp
PSYKOTERAPI UNDER HANDLEDNING 18 HÖGSKOLEPOÄNG
FORSKNING OCH UTVÄRDERINGSMETODER 19,5 HÖGSKOLEPOÄNG
- Teori 4,5 hp
- Uppsatsarbete 15 hp
EGENTERAPI
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen är problembaserad (PBL – problembaserat lärande) så att den studerande i ett basgruppsarbete möter fall och problemställningar av relevans för utvecklandet av kunskaper och färdigheter i psykoterapeutiskt arbete. Egen litteratursökning utifrån identifierade inlärningsbehov är ett viktigt inslag.

Föreläsningar i storgrupp, ibland med speciellt inbjuda gästföreläsare (experter), ingår för att påvisa fältets mångfald och komplexitet.

Metodövningar i smågrupper (mestadels under handledning) genomförs för att träna olika förhållningssätt, metoder och tekniker.

Seminarier för att använda de studerandes egen kunskapsinsats och träna formuleringskonst är viktiga moment i kursen. Gruppdiskussioner, även under handledning, skall ske för att integrera teori och praktik.

Handledning ges i grupp om 6 studenter och pågår under merparten av kursen (två dagar per månad). Studenterna rapporterar, uppvisar videoinspelningar och ges direkthandledning i egna psykoterapier med familjer. Särskilt fokus läggs vid psykoterapeutiskt förhållningssätt och den egna terapeutrollen.
Egen empirisk undersökning genomförs. Handledning i forsknings- och utvärderingsmetoder samt uppsatsskrivande ges individuellt eller i grupp om två.
Examination
All undervisning är obligatorisk. Frånvaro skall kompenseras på sådant sätt som bestäms i samråd mellan studerande och lärare/handledare. Examination sker genom att studenterna terminsvis under utbildningen skriftligt besvarar breda, integrerande frågor avseende teori och metod och applicerandet av dessa på konkreta fall. Tentamina utformas så att redovisande av teoretisk kompetens sker.

För att gå upp i examination krävs godkända praktiska moment i form av:

- Utarbetande av metod- och teknikrapporter avseende pågående terapier
- Gruppresentationer av olika psykoterapeutiska teman
- Försvar av och opposition på de vetenskapliga rapporterna

Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot detta.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Läkarutbildning med specialistutbildning i allmän psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri enl 1985 års studieordning preciserad i målbeskrivning från 1996 eller psykologutbildning enl 1982 års studieordning alt socionomutbildning eller annan motsvarande utbildning i människovårdande yrke om minst 120 p/180 hp (t.ex. sjuksköterska, präst), inkluderande en 10-poängsuppsats på minst C-nivå.
Tidigare genomgången statlig ”steg-1-utbildning”, eller utbildning som bedöms motsvara denna.
Den sökande skall därefter arbetat minst 2 år med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning.
Den sökande skall antingen inom ramen för ovan nämnda utbildningar eller på annat sätt, ha genomgått egenterapi hos legitimerad psykoterapeut (50 individual- eller 120 grupptimmar) samt fått handledning i psykoterapi hos handledarkompetent legitimerad psykoterapeut (60 timmar individuell handledning eller 120 timmar handledning i grupp om max 4 deltagare). Den studerande måste under hela utbildningstiden ha möjlighet att arbeta med klienter på den egna arbetsplatsen, pågående anställning med dessa arbetsuppgifter skall styrkas av arbetsgivare.

Meriter/Intyg på samtliga ovanstående behörighetskrav ska bifogas/kompletteras anmälan till utbildningen.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Student som slutfört påbyggnadsutbildningen med godkänt betyg erhåller examensbevis med examensbenämning Psykoterapeutexamen varefter Socialstyrelsen utfärdar legitimation.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
KURSVÄRDERING
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

KURSLITTERATUR
Litteraturlista fastställs av kursansvarig senast två månader före kursstart. Obligatorisk kurslitteratur förekommer. Aktuellt material kommer att tillhandahållas under kursens gång.

ÖVRIGT
Om kursen upphör eller genomgår större förändringar erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
För anstånd, studieuppehåll, återkomst tillgodoräknande etc. finns av fakultetsnämnden fastställda studieadministrativa regler (se Lius regelsamling RS H7:06) 
Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med inriktning systemisk familjeterapi, avancerad nivå
Postgraduate programme/MA in Psychotherapy
 
Kursgivare är: IMK-Institutionen för molekylär och klinisk medicin
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FA012      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykoterapi - PYA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     PYA   Vård  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2007-02-15
Senast reviderad 2010-09-20