Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Biomedicinsk laboratorievetenskap, avancerad nivå, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Biomedicinsk laboratorievetenskap - BLA
Ämnesområde Biomedicinsk laboratorievetenskap - BLA
  Kurskod   8FA011
Mål
Efter genomgång kurs ska studenterna kunna:
Självständigt fördjupa sig teoretisk i ett relevant område
Identifiera vetenskapliga problem och relatera dem till aktuella forskningsområden
Formulera hypoteser och syften
Genomföra systematiska iakttagelser av företeelser, välja relevanta metoder att mäta
och beskriva dem, bedöma metoders giltighet och tillförlitlighet, behandla, tolka, dra
slutsatser och rapportera skriftligt
Presentera studien muntlig i ett seminarium
Kritisk granska och utvärdera andra studenters projekt och deras muntliga
presentationer
Identifiera och diskutera forskningsetiska problem
Utveckla ett eget förhållningssätt och egna attityder till vetenskapsområdet
biomedicinsk laboratorievetenskap
Kursinnehåll
Litteraturstudie i ett område relevant inom ämnesområdet biomedicinsk
laboratorievetenskap.
En individuell forskningsansökan skrivs till forskningsetiska kommittén (klinisk eller
experimentell).
Studenten kommer att självständig utföra ett forskningsprojekt inom relevant område.
Med hänsyn till arbetets inriktning kommer handledning att ske från ett eller flera
ämnesområden i syfte att ge möjlighet till ämnesövergripande studier.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformerna för kursen baseras på enskilda studier, seminarier och föreläsningar.
Examination
Skriftlig och muntlig presentation av en teoretisk fördjupningsstudie, skriftlig och muntlig
presentation av projektarbetet (D-uppsats), opposition på andra arbeten på avancerad
nivå samt godkända obligatoriska moment utgör olika delar av examinationen.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Biomedicinsk analytikerutbildning 180 hp, alt. laboratorieassistentutbildning med
påbyggnads- och fördjupningskurser upp till 90 hp eller motsvarande.
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsvarande, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
KURSLITTERATUR
Förteckning över aktuell resurslitteratur delas ut i samband med kursstart

ÖVRIGT

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas. 
Biomedicinsk laboratorievetenskap, avancerad nivå
Biomedical Laboratory Sciences
 
Kursgivare är: IKE- Institutionen för Klinisk och Experimentell medicin
           
Dnr:   Kurskod: 8FA011      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Biomedicinsk laboratorievetenskap - BLA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     BLA   Naturvetenskap