Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Sjukgymnastik inriktning Ortopedisk manuell terapi, avancerad nivå, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Sjukgymnastik - SÖA
Ämnesområde Sjukgymnastik - SÖA
  Kurskod   8FA009
Mål
Kursen är en fristående kurs och bygger på fördjupade kunskaper i sjukgymnastik vid muskuloskeletala besvär, inriktning ortopedisk manuell terapi samt teoribildning som ligger till grund för ämnesområdet.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- värdera aktuell forskning och dess betydelse för utövande av ortopedisk manuell terapi.
- analysera och teoretiskt motivera tänkbara orsaker och val av funktionsdiagnos samt planera och teoretiskt motivera behandling vid funktionsnedsättningar i columna och extremiteterna.
- motivera och tillämpa fördjupad differentialdiagnostisk analys.
- analysera konsekvenser av funktionsnedsättning ur individ- och samhällsperspektiv samt tillämpa dessa vid förebyggande åtgärder och hälsopromotion .
- visa fördjupad förståelse för det komplexa samspelet mellan beteendevetenskapliga och naturvetenskapliga aspekter vid muskuloskeletala funktionsnedsättningar.
- tillämpa ovanstående aspekter vid bedömning, behandling och utvärdering.
- välja och värdera utvärderingsmetoder för bedömning av behandlingseffekt på organ, aktivitet och delaktighetsnivå.
Kursinnehåll
Kursen innehåller fördjupning i:
- funktionell anatomi och biomekanik, rörelsers- och belastningars inverkan på columna och extremitetsleder ur funktionellt anatomiskt, biomekaniskt och ergonomiskt perspektiv.
- patoanatomi och patofysiologi.
- teorier om smärta/smärtbehandling.
- teorier samt praktisk tillämpning av fördjupad undersökningsmetodik vid dysfunktion i extremitetsleder och columna samt medicinsk funktionsträning.
- beteendeveteenskapliga aspekter vid funktionsnedsättning ex motivation, coping, följsamhet, inlärning, rörelserädsla.
- utvärderingsmetoder.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod . PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.
I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom arbetet i basgrupper, föreläsningar, litteraturstudier, artikelgranskning, seminarier och fältstudier.
Examination
Bedömning sker fortlöpande under kursens gång och grundas på samtliga obligatoriska moment. Obligatoriska moment är basgruppsarbete, fältstudier, inlämningsuppgifter, seminarier och kursutvärdering. Vid kursens slut sker skriftliga och/eller muntliga tentamina.

Tidpunkten för omtentamen skall anges i början av varje kurs

Byte av examinator
Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot.

Omfattning av omtentamen
För omtentamen gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till tentamen skall gå till. I övrigt tillämpas ”Föreskrifter rörande examination och examinatorer” enligt beslut vid Linköpings Universitet Dnr:LiU 1109/00-40.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Sjukgymnastexamen 120 p alt. 180 hp/kandidatexamen i sjukgymnastik eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande. Begäran om kursbevis skall göras på särskild blankett, som finns under adress www.hu.liu.se/org/studentenheten/blanketter, eller kan hämtas på Studentenhetens expedition.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
KURSVÄRDERING
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursutvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Hänvisning till gemensamma föreskrifter rörande elektroniska kursvärderingar skall också finnas med (Dnr LiU 780/06-04).
Kursvärdering sker muntligt och skriftligt.

ÖVRIGT
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Sjukgymnastik inriktning Ortopedisk manuell terapi, avancerad nivå
Physiotherapy, Focusing on Orthopedic Manual Therapy
 
Kursgivare är: SG - Sjukgymnastutbildning
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FA009      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Sjukgymnastik - SÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     SÖA   Medicin  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2007-02-15