Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Sjukgymnastik/Rörelselära inriktning mot Mekanisk Diagnostik och Terapi, avancerad nivå, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Sjukgymnastik - SÖA
Ämnesområde Sjukgymnastik - SÖA
  Kurskod   8FA008
Mål
Kursen omfattar fördjupade kunskaper i sjukgymnastik vid funktionsstörningar i columna med inriktning mot Mekanisk Diagnostik och Terapi (=MDT).

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
– värdera aktuell forskning och dess betydelse för utövande av MDT.
- visa fördjupad förståelse för det komplexa samspelet mellan beteendevetenskapliga och naturvetenskapliga aspekter vid funktionsnedsättningar i columna.
– tillämpa ovanstående aspekter vid bedömning, behandling och utvärdering.
- analysera konsekvenser av funktionsnedsättning ur individ- och samhällsperspektiv samt tillämpa dessa vid förebyggande åtgärder och hälsopromotion.
– utföra anamnes och fördjupad rörelseanalys enligt statusformulär för MDT och ha fördjupade kunskaper om differentialdiagnostisk mellan de olika klassifikationerna enligt MDT (posturalt-, dysfunktion– och derangement syndrom) och andra spinala tillstånd.
– analysera och beakta patientens resurser och ha ett förhållningssätt som bidrar till att patienten kan tillämpa en optimal strategi för att påverka/hantera symtom.
– tillämpa behandling utifrån kraftprogression från egenbehandlingsstrategi till färdighet att utföra manuella tekniker.
- välja och värdera utvärderingsmetoder för bedömning av behandlingseffekt på organ, aktivitet och delaktighetsnivå.
Kursinnehåll
Kursen innehåller fördjupning i:
- Columnas anatomi, fysiologi, patologi, biomekanik, och ryggbesvärs epidemiologi.
- Teori och praktisk tillämpning av MDT med klassificering av ryggbesvär och behandling utifrån klassifikation. Definition av begreppen; posturalt-, dysfunktion-, och derangement syndrom, centralisering, och "directional preference".
- Reella och fiktiva patientfall.
- Teorier om smärtan, motorisk kontroll, muskelfunktion och teorier inom beteendevetenskap (ex motivation, coping, följsamhet, inlärning, rörelserädsla).
- Utvärderingsmetoder.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.
I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom arbetet i basgrupper, föreläsningar, litteraturstudier, artikelgranskning, seminarier och fältstudier.
Examination
Bedömning sker fortlöpande under kursens gång och grundas på samtliga obligatoriska moment. Obligatoriska moment är basgruppsarbete, fältstudier, inlämningsuppgifter, seminarier och kursutvärdering. Vid kursens slut sker skriftliga och/eller muntliga tentamina.

Tidpunkten för omtentamen skall anges i början av varje kurs.

Byte av examinator
Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot.

Omfattning av omtentamen
För omtentamen gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till tentamen skall gå till. I övrigt tillämpas ”Föreskrifter rörande examination och examinatorer” enligt beslut vid Linköpings Universitet Dnr:LiU 1109/00-40.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Sjukgymnastexamen 180 hp/kandidatexamen i sjukgymnastik eller motsvarande.
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsvarande, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
KURSVÄRDERING
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursutvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.
Kursvärdering sker muntligt och skriftligt

ÖVRIGT
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Sjukgymnastik/Rörelselära inriktning mot Mekanisk Diagnostik och Terapi, avancerad nivå
Physiotherapy/Movement Science based on Mechanical Diagnosis and Therapy
 
Kursgivare är: IMH-Institutionen för Medicin och Hälsa
           
Dnr:   Kurskod: 8FA008      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Sjukgymnastik - SÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     SÖA   Medicin