Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Fördjupningskurs i sjukgymnastik, avancerad nivå, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Sjukgymnastik - SÖA
Ämnesområde Sjukgymnastik - SÖA
  Kurskod   8FA007
Mål
Kursen bedrivs på halvfart under två terminer. Kursen är uppdelad på två utbildningsmoment: En gemensam teori och begreppsfördjupning följt av individuellt vald litteraturfördjupning inom sjukgymnastik, 15 hp och Självständigt examensarbete på magisternivå, 15 hp.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- analysera och självständigt värdera vetenskapliga rön och dess betydelse för sjukgymnastik.
- visa förståelse för och tillämpa centrala vetenskapliga principer, begrepp, teorier och begreppsmodeller på sjukgymnastiska problemställningar.
- identifiera teori och fakta kring en sjukgymnastisk frågeställning samt analysera och tillämpa den fördjupade förståelsen.
- identifiera problem, formulera hypoteser, självständigt genomföra systematiska iakttagelser av företeelser, välja och värdera relevanta metoder för genomförande samt värdera resultaten och visa förmåga att skriftligt och muntligt försvara och förhålla sig till resultaten och dra relevanta slutsatser.
- tillägna sig och kunna tillämpa fördjupade teori- och metodkunskaper.
- relatera den empiriska och teoretiska nivån till varandra och uppvisa förmåga självständighet som bas för fortsatt vetenskapligt arbete.
Kursinnehåll
Presentation av pågående sjukgymnastisk forskning
Fördjupning avseende olika forsknings designer och vetenskapliga metoder. Teori- och begreppsutveckling tillämpbart inom sjukgymnastik. Individuellt vald litteraturfördjupning inom ett eller flera områden inom huvudområdet.

Enskilda arbetet innefattar att med stort mått av eget ansvar söka sig fram till ett problemområde relevant för ämnet, precisera problem, planera och genomföra arbetet. Dessutom att på egen hand söka källor, kritiskt värdera dessa och använda dem analytiskt. Utifrån insamlat material, strukturera detta och sammanställa ett examensarbete inom ämnet. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod . PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar. I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom arbetet i basgrupper, föreläsningar, litteraturstudier, artikelgranskning och seminarier.
Examination
Bedömning sker fortlöpande under kursens gång och grundas på samtliga ingående moment. Underlag för bedömning är basgruppsarbete, seminarier och skriftlig litteraturfördjupning och enskilt examensarbete.

Tidpunkten för omtentamen skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.

Byte av examinator:
Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot.

Omfattning av omtentamen:
För omtentamen gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.

Anmälan till examination/tentamen:
Inför varje kurs anges hur anmälan till tentamen skall gå till. I övrigt tillämpas ”Föreskrifter rörande examination och examinatorer” enligt beslut vid Linköpings Universitet Dnr:LiU 1109/00-40.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Sjukgymnastexamen 120p alt. 180hp/kandidatexamen i sjukgymnastik eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande. Begäran om kursbevis skall göras på särskild blankett, som finns under adress www.hu.liu.se/org/studentenheten/blanketter, eller kan hämtas på Studentenhetens expedition.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
KURSVÄRDERING
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursutvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Hänvisning till gemensamma föreskrifter rörande elektroniska kursvärderingar skall också finnas med (Dnr LiU 780/06-04).
Kursvärdering sker muntligt och skriftligt

ÖVRIGT
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Fördjupningskurs i sjukgymnastik, avancerad nivå
Advanced Course in Physiotherapy
 
Kursgivare är: SG - Sjukgymnastutbildning
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FA007      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Sjukgymnastik - SÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1E     SÖA   Vård  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2007-02-15