Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Idrottsmedicin, avancerad nivå, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Ämnesövergripande - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   8FA006
Mål
Kursen omfattar fördjupade kunskaper i idrottsmedicin.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- visa fördjupad kunskap avseende riskfaktorer, skademekanismer och läkningsprocesser samt tillämpa dessa i planering av prevention och rehabilitering av idrottsskador.
- visa fördjupad kunskap och tillämpa dessa i idrottsmedicinsk rehabilitering.
- visa förståelse för hur kön, ålder och olika medicinska tillstånd påverkar idrottsutövandet och behandling samt rehabilitering av idrottsskador.
- värdera aktuell forskning och dess betydelse för idrottsmedicin och speciellt för idrottsmedicinsk rehabilitering.
Kursinnehåll
Kursen innehåller fördjupning avseende:
- riskfaktorer för idrottstrauma och överbelastningsskador.
- prevention inom idrottstraumatologi.
- skademekanismer och läkningsprocesser i rörelse- och stödjeorganen.
- biomekanik.
- behandling och rehabilitering vid idrottsskador.
- kön, ålder och medicinska sjukdomars inverkan på idrottsutövandet, behandling och rehabilitering av idrottsskador.
- utvärderingsmetoder inom idrottsmedicin.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.
Undervisning/Arbetsformer
Problembaserat lärande är den pedagogiska filosofi och metod som används vid Hälsouniversitetet. I undervisningen utnyttjas olika metoder såsom arbete i basgrupper, föreläsningar, litteraturstudier, inlämningsuppgifter och seminarier. De egna frågorna och problemformuleringarna utgör grunden i problembaserat lärande. Centralt är att ta ansvar i lärandet, att söka och värdera kunskap, träna samarbete och att kunna möta förändringar. Kontinuerlig utvärdering ingår i problembaserat lärande.
Examination
Bedömning sker fortlöpande under kursens gång och grundas på samtliga obligatoriska moment. Obligatoriska moment är basgruppsarbete, skriftliga inlämningsuppgifter, seminarier och ett skriftligt examinationsarbete.

Tidpunkten för omtentamen skall anges i början av varje kurs.

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Sjukgymnastexamen 180hp/kandidatexamen i sjukgymnastik, läkarexamen 330hp eller motsvarande.
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
KURSVÄRDERING
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursutvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.
Kursvärdering sker muntligt och skriftligt.

ÖVRIGT
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Idrottsmedicin, avancerad nivå
Sports Medicine
 
Kursgivare är: IMH
           
Dnr: 1410/06-41   Kurskod: 8FA006      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Ämnesövergripande - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
Avancerad   A1X     ÖÄA   Medicin