Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Medicinsk behandling och omvårdnad av patienter med bröstcancer, avancerad nivå, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Omvårdnad - OMA
Ämnesområde Omvårdnadsvetenskap - OMA
  Kurskod   8FA005
Mål
Kursen syftar till att den studerande ska tillägna sig fördjupade kunskaper för att, i alla faser av sjukdomen, kunna möta omvårdnadsbehov hos patienter med bröstcancer och deras närstående.
FÖRVÄNTADE LÄRANDERESULTAT
Efter avslutad kurs skall studenten
-uppnått självständig handlingsberedskap i mötet med bröstcancerpatienter och deras anhöriga
-självständigt och i team med andra vårdgivare kunna informera, instruera till egenvård, delta i och utföra undersökningar och behandlingar
-kunna planera, genomföra och utvärdera omvårdnad med utgångspunkt från patienten och närståendes individuella behov
-ha utvecklat ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt för att kunna följa, värdera och delta i utveckling och forskning inom området
Kursinnehåll
-bröstcancersjukdomens epidemiologi, etiologi och patologi
-riskfaktorer för sjukdomen, cancergenetik och behandlingsprediktiva faktorer
-screening- och diagnosmetoder
-kirurgiska och onkologiska behandlingsmetoder inklusive farmakologi
-orsak till och behandling av sjukdoms- och behandlingsrelaterade symtom
-kulturella, etiska och psykosociala aspekter
-kommunikation – det professionella samtalet
-patientutbildning och egenvård
-rehabilitering och helhetsperspektiv, teamarbete
-förbättringskunskap, vetenskaplig metod
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod . PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.

I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom arbetet i basgrupp, föreläsningar, studieuppgifter, fältstudier och seminarier.
Examination
Kursen examineras fortlöpande genom bedömning av både av individuella prestationer och prestationer i grupp. Examination av studieuppgifter sker i seminarier där uppgifter redovisas både muntligt och skriftligt. Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Omfattning och kriterier för studieuppgifter meddelas senast vid kursstart. Obligatoriska moment är: basgrupp, studieuppgifter och seminarier. Studenten skall uppfylla kraven för de i kursen ingående obligatoriska momenten för godkänt resultat.
Byte av examinator
Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det.
Omfattning av omtentamen
För omtentamen gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.
Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till tentamen skall gå till. I övrigt tillämpas ”Föreskrifter rörande examination och examinatorer” enligt beslut vid Linköpings Universitet, Dnr: LiU 1109/00-40.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Examen från vårdutbildning på högskolenivå minst 120 hp (motsvarande) med grundkunskaper i forskningsmetodik motsvarande allmän forskningsmetodik 7,5 hp på B-nivå (eller motsvarande).
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsvarande, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
KURSVÄRDERING
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår behandlar kursens överensstämmelse med kursplanen.
ÖVRIGT
Kursen bedrivs på ett sådan sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Medicinsk behandling och omvårdnad av patienter med bröstcancer, avancerad nivå
Nursing Care of the Patient with Breast Cancer
 
Kursgivare är: IMH-Institutionen för Medicin och Hälsa
           
Dnr:   Kurskod: 8FA005      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Omvårdnad - OMA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
Avancerad   A1X     OMA   Medicin