Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Sömn och trötthet i förhållande till aktivitet och hälsa, avancerad nivå, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Ämnesövergripande - ÖÄA
Ämnesområde Omvårdnadsvetenskap - OMA
  Kurskod   8FA003
Mål
Kursen syftar till att den studerande ska tillägna sig fördjupade kunskaper för att, utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv, kunna möta omvårdnadsbehov hos patienter med störd sömn och trötthet och deras närstående.

FÖRVÄNTADE LÄRANDERESULTAT
Efter avslutad kurs skall studenten
- uppnått självständig handlingsberedskap i mötet med patienter med störd sömn och trötthet
samt deras anhöriga
- självständigt och i team med andra vårdgivare kunna informera, instruera, stödja till
egenvård, delta i och utföra undersökningar och behandlingar
- kunna planera, genomföra och utvärdera omvårdnad med utgångspunkt från patienten och
närståendes individuella behov
- utvecklat ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt för att kunna följa, värdera och delta i
utveckling och forskning inom området
Kursinnehåll
Kursens specifika innehåll är:
-Etiologi, patofysiologi och epidemiologi vid störd sömn och trötthet
-Riskfaktorer och behandlingsprediktiva faktorer
-Screening och diagnosmetoder
-Miljöfaktorers betydelse och inverkan
-Kirurgiska, farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingsmetoder
-Rehabilitering och helhetsperspektiv, teamarbete
-Kulturella, etiska och psykosociala aspekter
-Patientutbildning och egenvård
-Vårdkedjan, dokumentation och uppföljning
-Aktuell forskning inom ämnesområdet och den framtida vården.
-Förbättringskunskap och vetenskaplig metod
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenten arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.
Kursen använder olika arbetsformer: basgruppsarbete, föreläsningar, fältstudier, studieuppgifter, seminarier och artikelgranskning.
Examination
Kursen examineras fortlöpande genom bedömning av både av individuella prestationer och prestationer i grupp. Examination av studieuppgifter sker i seminarier där uppgifter redovisas både muntligt och skriftligt. Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Omfattning och kriterier för studieuppgifter meddelas senast vid kursstart. Obligatoriska moment är: basgrupp, studieuppgifter och seminarier. Studenten skall uppfylla kraven för de i kursen ingående obligatoriska momenten för godkänt resultat.

Byte av examinator
Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det.

Omfattning av omtentamen
För omtentamen gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till tentamen skall gå till. I övrigt tillämpas ”Föreskrifter rörande examination och examinatorer” enligt beslut vid Linköpings Universitet, Dnr: LiU 1109/00-40.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Examen inom medicin, vård eller rehabilitering på högskolenivå med minst 80 p/120 hp (motsvarande) med grundkunskaper i forskningsmetodik motsvarande allmän forskningsmetodik 5 p/7,5 hp på B-nivå (eller motsvarande). Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande. Begäran om kursbevis skall göras på särskild blankett, som finns under adress www.hu.liu.se/org/studentenheten/blanketter, eller kan hämtas på Studentenhetens expedition.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
KURSUTVÄRDERING
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår behandlar kursens överensstämmelse med kursplanen. I övrigt hänvisas till beslut om gemensamma föreskrifter rörande elektroniska kursvärderingar, Dnr: LiU 780/06-40.
ÖVRIGT
Kursen bedrivs på ett sådan sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan vid totalt tre tillfällen inom ett är, varav ett i nära anslutning till det först examinationstillfället.
 
Sömn och trötthet i förhållande till aktivitet och hälsa, avancerad nivå
Sleep and tiredness in relation to activity and health
 
Kursgivare är: IMV-Institutionen för medicin och vård
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FA003      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Ämnesövergripande - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     ÖÄA   Vård  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2007-02-15