Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Inkontinens och inkontinensvård, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Omvårdnadsvetenskap - OM1
Ämnesområde Omvårdnadsvetenskap - OMA
  Kurskod   8FA002
Mål
INLEDNING
Kursen fokuserar studentens handlingsberedskap för att kunna bedöma, planera genomföra och utvärdera åtgärder i vården av personer med inkontinens. Kursen vänder sig främst till sjuksköterskor och sjukgymnaster och andra yrkeskategorier som i sin yrkesutövning möter personer med inkontinensproblem.

LÄRANDEMÅL
Den studerande skall efter fullgjord kurs kunna:

Kunskap och förståelse
• förklara och reflektera kring prevalens, epidemiologi och etiologi för urin - och faecesinkontinens
• redogöra, analysera och förklara betydelsen av prevention, utredning, behandling och utvärdering vid olika typer av inkontinens

Färdighet och förmåga
• planera, genomföra och utvärdera utredning och behandling vid inkontinensproblematik
• tillämpa teoretisk kunskap och praktiska färdigheter i mötet med barn, vuxna och äldre med inkontinens
• med tillämpning av relevanta lagar och författningar kunna förskriva förbrukningsartiklar med hänsyn tagen till individen och samhällsekonomiska aspekter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• bedöma och reflektera kring olika inkontinensformers medicinska, psykologiska och sociala inverkan på den totala livssituationen stödja patientens egenvård och delaktighet i utredning, behandling och utvärdering
• reflektera över det egna lärandet och tillämpa ett professionellt
förhållningssätt
• värdera betydelsen av ålder, kön och etnicitet i vården av personer med inkontinens.
Kursinnehåll
Inom ramen för sjuksköterskans/sjukgymnastens kompetensområde innehåller kursen fördjupning i
• urogenital och rektal anatomi, fysiologi och patofysiologi
• prevention, utredning, behandling och utvärdering liksom psykologiska upplevelser och konsekvenser av inkontinens
• aktuella lagar och författningar inom området
• bedömning av behov och förskrivning av hjälpmedel och förbrukningsartiklar vid inkontinens

Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera situationer som har anknytning till ämnesområdet. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Att kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under hela utbildningen. PBL skapar en grund för aktivt livslångt lärande som är nödvändig för inkontinensområdet, där kunskapsutvecklingen sker i en snabb takt. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighets-/verksamhetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar. I denna kurs förekommer följande undervisningsformer, arbetet i basgrupp, färdighetsträning, föreläsningar och seminarier.
Examination
Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Obligatoriska moment är basgruppsarbete, färdighetsträning och seminarier.

Kursen examineras fortlöpande genom bedömning av aktivt deltagande och prestationer i grupp, i basgruppsarbete, färdighetsträning och seminarier. Examination sker även i form av ett fördjupningsarbete enskilt eller i mindre grupp, som rapporteras skriftligt. Rapporten framläggs vid ett respondent och opponentseminarium.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Examen inom medicin/vård minst 120 hp (motsvarande).
Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Inkontinens och inkontinensvård
Incontinence and care of incontinence
 
Kursgivare är: ISV - Inst för samhälls- och välfärdsstudier
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FA002      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Omvårdnadsvetenskap - OM1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     OM1   Vård  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2007-02-15
Senast reviderad 2011-10-31