Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Inkontinens och inkontinensvård, avancerad nivå, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Vårdvetenskap - VÅE
Ämnesområde Omvårdnadsvetenskap - OMA
  Kurskod   8FA002
Mål
Utbildningens mål är att den studerande skall i mötet med patienten ha fördjupade kunskaper om samtliga inkontinensformer och förståelse för dess medicinska och sociala inverkan på den totala livssituationen. Utbildningen ska utifrån teoretisk kunskap och praktisk träning ge den studerande god förmåga och färdigheter att möta barn, vuxna och äldre med inkontinensproblem. Den studerande ska med tillämpning av tillhörande författningar kunna behandla och förskriva ändamålsenliga förbrukningsartiklar ur individ- och samhällsekonomisk aspekt.
Kursinnehåll
urogenital och rektal anatomi, fysiologi och patofysiologi
urin- och faecesinkontinens
prevention, utredning och behandling av inkontinens
psykologiska och sociala upplevelser och konsekvenser
lagar, förordningar, sortiment samt förskrivning av förbrukningsartiklar
Undervisning/Arbetsformer
Problembaserat lärande är den pedagogiska filosofi och metod som används vid Hälsouniversitetet. I undervisningen utnyttjas olika metoder såsom arbete i basgrupper, föreläsningar, litteraturstudier, artikelgranskning, seminarier och fältstudier. De egna frågorna och problemformuleringarna utgör grunden i problembaserat lärande. Centralt är att ta ansvar i lärandet, att söka och värdera kunskap, träna samarbete och att kunna möta förändringar. Kontinuerlig utvärdering ingår i problembaserat lärande.
Examination
Seminarium kring prevention och inkontinensvård för äldre
Uppgiften innebär att ta del av rapporter (SBU, Socialstyrelsen) om prevention i förhållande till inkontinens alternativt inkontinensvård och förskrivning av hjälpmedel av/till äldre. I en grupp med 3-5 studerande diskuteras vald rapport och 5 för gruppen intressanta fakta ska lyftas fram. Valda fakta skrivs ned på blädderblock tillsammans med en kort reflektion och presenteras därefter både skriftligt och muntligt och diskuteras i hela gruppen inklusive lärare. Därefter utvärderar gruppen sin egen insats vad gäller innehåll, framförande och grupparbete med återkoppling från lärare.

Färdighetsträning och skriftlig rapport
Uppgiften innebär att tillsammans med patient från den egna verksamheten genomföra en utredning med hjälp av miktionslista och blöjvägningstest och ge förslag till inkontinensdiagnos och lämpliga förbrukninggsartiklar. Arbetet dokumenteras med en kort teoretisk bakgrund, fallbeskrivning (metod, resultat), diskussion, referenser enligt vedertaget system och egen utvärdering (1000 ord) och därefter presenteras arbetet i grupp med 3-5 studerande som ger återkoppling på presentationen. Läraren ger en individuell återkoppling på rapporten.

Fördjupningsuppgift
Denna uppgift görs tillsammans med 2 –4 kurskamrater. Uppgiften inleds med val av ett multikomplext fall som gruppen tycker är intressant och lärorikt att arbeta med. Fallet beskrivs utifrån fördjupade kunskaper inhämtade från föreläsningsmaterial, litteratur och vetenskapliga artiklar inom området samt genom att använda varandras erfarenheter och kontakter. Arbetet ska innehålla en beskrivning av lämplig behandlingsplan och redogörelse för behandlingsåtgärder samt vilka lagar och författningar som bör beaktas. En enkel samhällsekonomisk kalkyl för de vidtagna åtgärderna ingår i arbetet. Redovisning sker dels skriftligt (2500 ord) enligt formalia för ett vetenskapligt arbete dels muntligt vid ett respondent- och opponentseminarium. De studerande läser samtliga arbeten inför seminariet med ansvar för opponentskap för ett arbete. Läraren ger återkoppling på det skriftliga arbetet och på respondent respektive opponentskap.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får student göra detta moment ytterligare en gång.

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Leg. sjuksköterska eller leg. sjukgymnast. Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande. Begäran om kursbevis skall göras på särskild blankett, som finns under adress www.hu.liu.se/org/studentenheten/blanketter, eller kan hämtas på Studentenhetens expedition.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
KURSVÄRDERING
Kursvärdering sker genom att studenterna via ett webb baserat system anonymt svarar på frågor gällande kursens innehåll och uppläggning, kravnivå och om utbildningen motsvarade de behov av kunskap och färdigheter som studenten har i sin kliniska verksamhet.

ÖVRIGT
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.


Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Inkontinens och inkontinensvård, avancerad nivå
Incontinence and care of incontinence
 
Kursgivare är: IMV-Institutionen för medicin och vård
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FA002      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Vårdvetenskap - VÅE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     VÅE   Vård  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2007-02-15