Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Hematologi och omvårdnad av patienter med hematologiska sjukdomar, avancerad nivå, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Omvårdnad - OMA
Ämnesområde Omvårdnadsvetenskap - OMA
  Kurskod   8FA001
Mål
Kursen syftar till att den studerande ska tillägna sig ett kritiskt förhållningssätt och en kompetens för att kunna; utföra specifik omvårdnad vid maligna blodsjukdomar, handlägga sjukdoms-och behandlingsrelaterade symptom, palliativ vård samt ta i beaktande kulturella och genusaspekter

MÅL
Kursen syftar till att den studerande ska tillägna sig fördjupade kunskaper om maligna blodsjukdomars epidemiologi, etiologi, prognos och patologi. Olika diagnostiska metoder och gällande behandlingsmetoder såsom cytostatika, strålbehandling och nya behandlingsmetoder samt patofysiologin bakom behandlingsrelaterade symtom kommer att behandlas. Kursen syftar till att den studerande ska tillägna sig ett kritiskt förhållningssätt och en kompetens för att kunna; utföra specifik omvårdnad vid maligna blodsjukdomar, handlägga sjukdoms-och behandlingsrelaterade symptom, palliativ vård samt ta i beaktande kulturella och genusaspekter. Kunskaper och handlingsberedskap gällande teamarbete, krisbearbetning, etik och kommunikation och professionellt bemötande av patienter och närstående ska nås.
FÖRVÄNTADE LÄRANDERESULTAT
Efter avslutad kurs skall studenten
-uppnått självständig handlingsberedskap i mötet med patienter med hematologisk sjukdom och deras närstående
-självständigt och i team med andra vårdgivare kunna utföra specifik omvårdnad vid maligna blodsjukdomar, kunna handlägga sjukdoms- och behandlingsrelaterade symtom
-kunna planera, genomföra och utvärdera omvårdnad och tillika palliativ vård med utgångspunkt från patienten och närståendes individuella behov
-uppnått handlingsberedskap och kunskap gällande kulturella och genusaspekter, etik, kommunikation och krisbearbetning
-ha utvecklat ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt för att kunna följa, värdera och delta i utveckling och forskning inom området

Kursinnehåll
Kursens innehåll innefattar följande områden inom hematologi:
-Patofysiologi, etiologi och epidemiologi
-Diagnostik och prognosbedömning
-Farmakologisk behandling, strålbehandling och cytostatika behandling
-Kurativa och palliativa behandlingsformer och omvårdnad
-Psykosociala effekter för patienten och närstående
-Kulturella- och genusaspekter vid livshotande sjukdom
-Etiska överväganden
-Hematologisk omvårdnad i ett framtidsperspektiv
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod . PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.

I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom arbetet i basgrupp, föreläsningar, studieuppgifter, artikelgranskning fältstudier och seminarier.
Examination
Kursen examineras fortlöpande genom bedömning av både av individuella prestationer och prestationer i grupp. Examination av studieuppgifter sker i seminarier där uppgifter redovisas både muntligt och skriftligt. Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Omfattning och kriterier för studieuppgifter meddelas senast vid kursstart. Obligatoriska moment är: basgrupp, studieuppgifter och seminarier. Studenten skall uppfylla kraven för de i kursen ingående obligatoriska momenten för godkänt resultat.
Byte av examinator
Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det.
Omfattning av omtentamen
För omtentamen gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.
Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till tentamen skall gå till. I övrigt tillämpas ”Föreskrifter rörande examination och examinatorer” enligt beslut vid Linköpings Universitet, Dnr: LiU 1109/00-40.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Sjuksköterskeexamen motsvarande minst 80 p/120 hp med grundkunskaper i forskningsmetodik motsvarande allmän forskningsmetodik 5 p/7,5 hp på B-nivå eller motsvarande. Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande. Begäran om kursbevis skall göras på särskild blankett, som finns under adress www.hu.liu.se/org/studentenheten/blanketter, eller kan hämtas på Studentenhetens expedition.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
KURSVÄRDERING

I kursen ingår kursvärdering. Denna ska vara vägledande för genomförandet av pågående kurs samt för utveckling och planering av kommande kurser. Kursutvärderingen ska genomföras skriftligt individuellt av studenter och muntligt gemensamt av lärare och studenter. All kursvärdering redovisas och dokumenteras.

ÖVRIGT
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.


Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

 
Hematologi och omvårdnad av patienter med hematologiska sjukdomar, avancerad nivå
Haematology and nursing care for patients with haematological diseases
 
Kursgivare är: IMV-Institutionen för medicin och vård
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FA001      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Omvårdnad - OMA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     OMA   Medicin  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2007-02-15