Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Arbetslivsinriktad rehabilitering, grundnivå, 7,5hp
 
Kurskategori Programkurs/valbar
Huvudområde Arbetsterapi - ATA
Ämnesområde
  Kurskod   8ATG70
Mål
Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig ökade kunskaper inom arbetslivsinriktad rehabilitering för att ge handlingsberedskap i yrkesfunktionen. Studenten ska också tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt till forskning och utveckling inom området.

LÄRANDEMÅL

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

•Beskriva och diskutera den arbetslivsinriktade rehabiliteringens målsättning och organisation.
•Beskriva och utföra olika metoder för analys, bedömning och dokumentation av olika typer av arbete i varierande miljöer.
•Redogöra för arbetsmiljöns påverkan på individen.
•Föreslå förebyggande och behandlande åtgärder vid arbetslivsinriktad rehabilitering.
•Beskriva och diskutera olika professioners samverkan och del i arbetslivsinriktad rehabilitering.
Kursinnehåll
Kursen innehåller grundläggande studier om olika delar samt olika aktörers ansvarsområden inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Studier om de lagar och regelverk som styr den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är också centrala komponenter i kursen.
I kursen ingår studier om metoder för analys, bedömning och dokumentation av individen i arbete samt arbetsmiljöns påverkan på individen samt studier om rehabiliteringsåtgärder.
Kursen innehåller dessutom diskussion och analys av effekterna av arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån aktuell forskning.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen bedrivs med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att både i teoretisk och praktisk moment analysera och hantera situationer som har anknytning till arbetslivsinriktad rehabilitering. Studenten söker relevant kunskap, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärandet. Yrkesanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna.
I undervisningen på denna kurs förekommer arbete i basgrupp, föreläsningar, seminarier, studieuppgifter, färdighetsträning samt självstudier.
De olika arbetsformerna utgör medel för att stimulera och stödja studentens självständighet i lärandet.
Examination
Bedömning sker kontinuerligt under kursen samt med en slutexaminationen form av ett seminarium.

Följande moment är obligatoriska och bedöms fortlöpande under kursen:
•Basgrupp
•Seminarier
•Studieuppgifter

Aktivt deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt i kursen. Vid underkänt obligatoriska moment genomför studenten detta vid nästa tillfälle kursen genomförs.

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen kan begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det. Studenten har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, examen från arbetsterapeut-, sjukgymnast-, sjuksköterskeutbildning eller motsvarande utbildning alternativt att sökande är studerande inom något/någon av nämnda program och där har minst 80 poäng godkända studier.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande. Begäran om kursbevis skall göras på särskild blankett, som finns under adress www.hu.liu.se/org/studentenheten/blanketter, eller kan hämtas på Studentenhetens expedition.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Arbetslivsinriktad rehabilitering, grundnivå
Work rehabilitation
 
Kursgivare är: AT - Arbetsterapeututbildning
           
Dnr:   Kurskod: 8ATG70      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Arbetsterapi - ATA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  Gr     ATA   Vård