Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Epidemiologi, demografi och statistik I, 5p
 
Kurskategori Programkurs/Fristående kurs
Huvudområde Folkhälsovetenskap - FH1
Ämnesområde Folkhälsovetenskap - FHA
  Kurskod   ÖFVEPA
Mål
Kursens syfte är att den studerande efter avslutad kurs skall ha tillägnat sig grundläggande kunskaper i epidemiologi, demografi och statistik. Studenterna skall förstå epidemiologins och statistikens grundbegrepp och referensramar, samt kunna lösa enklare statistiska och epidemiologiska uppgifter. Vidare ska den studerande tillägna sig kunskaper om demografiska principer, befolkningsstatistik och befolkningsregister.
Kursinnehåll
Kursens centrala moment omfattar: grundläggande epidemiologiska begrepp vid sjukdomsförekomst såsom incidens, prevalens och risk samt datainsamling och kritiskt förhållningssätt till data; hypotestestning med jämförelse av medelvärden och proportioner samt samvariation.
Undervisning/Arbetsformer
Problembaserat lärande är den pedagogiska filosofi och metod som används  vid Hälsouniversitetet. I undervisningen utnyttjas olika metoder såsom arbete i basgrupper, föreläsningar, litteraturstudier, artikelgranskning, seminarier och fältstudier. I problembaserat lärande betonas den studerandes utveckling av ett självständigt, livslångt lärande som är en förutsättning för ett undersökande förhållningssätt. De egna frågorna och problemformuleringarna utgör därför grunden för lärandet i problembaserat lärande. Centralt i problembaserat lärande är också att ta ansvar i lärandet, att söka och värdera kunskap, träna samarbete och att kunna möta förändringar.
Examination
Studerande som  ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället. Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd. Utbytesstudenter får dessutom poäng enligt ECTS-skalan.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas efter begäran av den studerande av studierektor för kurser eller, efter vidaredelegering,  av prefekt/programstudierektor. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på kursgivares expedition).
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
 
Epidemiologi, demografi och statistik I
Epidemiologi, demografi och statistik I
 
Kursgivare är: FHV - Folkhälsovetenskapl utb
           
Dnr:   Kurskod: ÖFVEPA      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Folkhälsovetenskap - FH1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B   Grundläggande     FH1   Samhällsvetenskap  
2003-05-19