Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Allmän forskningsmetodik II, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Vetenskapsteori
Ämnesområde
  Kurskod   ÖFK079
Mål
Den studerande ska tillägna sig fördjupade kunskaper i kvantitativ och kvalitativ metod samt fördjupning i epidemiologiska begrepp och metoder.
Kursinnehåll
Kritisk granskning av kvantitativa forsknings och utvärderingsmetoder
Critical examination of quantitative methods of research and evaluation

Användning och tolkning av statistiska data
Use and interpretation of statistical data

Angreppssätt och tillämpning av kvalitativa metoder
Approach to and application of qualitative methods

Analys och tolkning av kvalitativa data
Analysis and interpretation of qualitative data

Analys och bedömning av epidemiologiska studier utifrån de förekommande begreppen inom ämnesområdet
Analysis and assessment of epidemiological studies based on concepts within this area
Undervisning/Arbetsformer
Problembaserat lärande är den pedagogiska filosofi och metod som används  vid Hälsouniversitetet. I undervisningen utnyttjas olika metoder såsom arbete i basgrupper, föreläsningar, litteraturstudier, artikelgranskning, seminarier och fältstudier. I problembaserat lärande betonas den studerandes utveckling av ett självständigt, livslångt lärande som är en förutsättning för ett undersökande förhållningssätt. De egna frågorna och problemformuleringarna utgör därför grunden för lärandet i problembaserat lärande. Centralt i problembaserat lärande är också att ta ansvar i lärandet, att söka och värdera kunskap, träna samarbete och att kunna möta förändringar.
Examination
Studerande som  ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället. Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Examen inom medicin/omsorg/rehabilitering/vård, om minst 80 p, samt Allmän forskningsmetodik I, 5 p B-nivå (motsvarande).
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande. Begäran om kursbevis skall göras på särskild blankett, som finns under adress www.hu.liu.se/org/studentenheten/blanketter, eller kan hämtas på Studentenhetens expedition.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Allmän forskningsmetodik II
Allmän forskningsmetodik II
 
Kursgivare är: IMV-Institutionen för medicin och vård
           
Dnr:   Kurskod: ÖFK079      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Vetenskapsteori          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C   Grundläggande       Vård