Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Statsvetenskap 2 - kurspaket, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Statsvetenskap - ST2
Ämnesområde
  Kurskod   STV2
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Statsvetenskap, grundkurs med minst 22,5 hp godkända eller motsvarande.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Statsvetenskap 2 - kurspaket, fortsättningskurs
Political Science 2 - course package
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr:   Kurskod: STV2      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statsvetenskap - ST2          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ST2   SA