Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Two Year Master i Nationalekonomi, avancerade kurser, 120hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi
Ämnesområde
  Kurskod   NEK6
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen med nationalekonomi som huvudområde. För den i paketet valbara kursen Ekonometrisk teori och analys, 15 hp fordras genomgången grundkurs i ekonometri, 7,5 hp eller motsvarande. För den i paketet valbara kursen Finansiell riskhantering - protföljvalsteori och derivatinstrument fordras kurser motsvarande 15 hp, fortsättningskurs inom området Finansiell ekonomi. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Two Year Master i Nationalekonomi, avancerade kurser
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr:   Kurskod: NEK6      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D   Avancerad       SA