Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ekonometrisk teori och analys, avancerade kurser, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   NEK5EK
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Nationalekonomi 1 30hp grundnivå eller motsvarande, godkänd Nationalekonomi 2 30hp fortsättningsnivå eller motsvarande och genomgången Nationalekonomi 3 30hp fördjupningsnivå eller motsvarande med minst 22,5hp godkända. Grundläggande kurs i ekonometri 7,5hp eller motsvarande på fortsättnings- eller fördjupningsnivå. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ekonometrisk teori och analys, avancerade kurser
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr:   Kurskod: NEK5EK      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D   Avancerad     NAA   SA