Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Magisterutbildning i Miljöhistoria, 40p
 
Kurskategori
Huvudområde
Ämnesområde
  Kurskod   HVMHD1
Mål
Kursinnehåll
Vid tema Vatten i natur och samhälle studeras miljön och dess relation till människan och samhället, både historiskt och i nutid. Centralt är det tvärvetenskapliga perspektivet, inom tema Vatten arbetar t.ex. biologer, geografer, statsvetare och historiker sida vid sida. Miljöhistoria är ett av de tvärvetenskapliga forskningsfält som har en bred bas inom temat.

Miljöhistoria presenteras i programmet från både naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv, och under hösten 2003 kommer kurser i följande moment att ges:

-Relation mellan samhällets utveckling och miljöns förändring (befolkning, materialflöden och resursanvändning)
-Miljö och landskap som idé och realitet
-Föroreningars historia och det vetenskapliga studiet av miljön

Vårterminen 2004 ägnas åt fördjupning och uppsatsskrivning under ledning av tema Vattens lärare i samverkan med relevanta förvaltningar, företag och organisationer på arbetsmarknaden. Fördjupningskurserna läses lämpligen i sammanhang med uppsatsämnet, vilket bestäms i samråd med lärarna.
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

120 p, varav 60 p (C-nivå) inom historia, geografi, biologi, statsvetenskap, miljövetenskap eller annat relevant samhälls- eller naturvetenskapligt ämne.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Magisterutbildning i Miljöhistoria
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr:   Kurskod: HVMHD1      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne:          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D