Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Naturkonflikter och miljöpolitik, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HVAA03
Mål
I denna kurs analyseras den aktuella miljöpolitiken i syfte att klargöra det politiska spelet kring olika aktuella miljöproblem både nationellt och internationellt.
Kursinnehåll
Den samtida miljöpolitiken i västvärlden brukar ofta karaktärieseras som ett led i en ekologisk modernisering. Typiskt för denna modernisering är bland annat att de många konflikter, rättvisefrågor och fördelningsaspekter som miljöproblemen rymmer nedtonas starkt. I kursen fokuseras förhållandet mellan miljöpolitiken och sådana aspekter. Utgångspunkten är en kritisk granskning av svensk och internationell miljöpolitik. Studierna föränkras i ett antal kontroversiella markanvändnings-, energi- och infrastrukturprojekt.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning består av föreläsningar och seminarier
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och fullgörande av enskilt skriftligt arbete.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

20 p i något av ämnena geografi, historia, statsvetenskap, miljövetenskap, sociologi, biologi, nationalekonomi (eller motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Naturkonflikter och miljöpolitik
Contested nature and environmental politics
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HVAA03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       ÖÄA   SA  
Fastställd av styrelsen vid Tema - Institutionen för Tema 2001-04-09 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.