Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Moderna naturfilosofier, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HVAA02
Mål
Syftet är att skapa insikter i några centrala naturfilosofiska ideér som utvecklats inom ramen för det moderna samhället.
Kursinnehåll
Naturen har haft en mångfald av innebörder i olika samhällen och hos olika samhällsgrupper. I denna kurs ges en översikt hur den har uttolkats och problematiserats. Därvid behandlas dels den filosofi som primärt ställer sig frågor om vad naturen är, och dels den filosofi som analyserar hur uppfattningar om naturen sammanhänger med olika sociala förhållanden, exempelvis sådana som rör genus-, klass- och miljöetiska aspekter.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och fullgörande av enskilt skriftligt arbete.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Moderna naturfilosofier
Environmental philosophies of modernity
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HVAA02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       ÖÄA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 2001-04-09