Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Miljövetenskap i historisk belysning, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HVAA01
Mål
Syftet är att klargöra omständigheterna kring miljövetenskapernas historiska utveckling med utgångspunkt i de samhälleliga förutsättningarna.
Kursinnehåll
Det vetenskapliga studiet av miljön är betydligt äldre än den moderna miljöpolitiken. I denna kurs ges en bakgrund till hur kunskaperna om miljön successivt vuxit fram till idag, och hur denna process påverkas av olika politiska, ekonomiska och kulturella sammanhang. Särskilt uppmärksammas hur den vetenskapliga ekologin etableras och utvecklas till en central kunskapskälla när det gäller miljöfrågornas hantering.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning består av föreläsningar och seminarier.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och fullgörande av enskilt skriftligt arbete.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Miljövetenskap i historisk belysning
The environmental exiences in a historical perspective
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HVAA01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       ÖÄA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 2001-04-09